Vízminőség és környezet

 

Futó projektek

Nincs futó szakértési projektünk ebben a témában

 

Lezárt projektek

Közreműködés „a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” munkában

 

Időtartam: 2015-2016

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Leírás: A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésében és társadalmi véleményezési folyamatában való közreműködés, elsősorban a felszíni vizek minőségéhez kapcsolódó szakterületeken: A vízminőségi (fizikai-kémiai) határértékek felülvizsgálata és a felszíni víztestek állapotértékelése; Intézkedések tervezését segítő felszíni vízminőségi modell kidolgozása, diffúz terhelési modell alkalmazása Magyarország teljes területére (1078 víztest vízgyűjtő), Kommunális szennyvízbevezetésekre vonatkozó intézkedések tervezése és ehhez kapcsolódó terhelés-hatás elemzések, földhasználatra vonatkozó intézkedések tervezése, Termálvíz és hűtővíz bevezetésekből származó jelentős terhelések és intézkedési igény meghatározása; terv fejezetek és kapcsolódó mellékletek megírása.

Külső partnerekOrszágos Vízügyi FőigazgatóságÖKO Zrt.AQUAPROFITUTIBER

 

A városok klíma adaptációjának módszerei és technikái

 

Időtartam: 2013-2015

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Leírás: Az innováció transzfer célja a DHI szoftverfejlesztő és tanácsadó cég által fejlesztett és alkalmazott tudásanyag adaptációja a hazai és romániai gyakorlat számára. Szakmai célkitűzés a városok vízi közmű rendszereinek üzemeltetői és a döntéshozók számára a klímaváltozás hatásaira való felkészüléshez segítséget nyújtó tananyag létrehozása. Az oktatási intézmények feladata az elméleti és gyakorlati ismeretek átvétele, továbbfejlesztése és kurzusok, konzultációk és útmutatók formájában történő továbbadása volt. Az oktatási anyag adaptációját a projektben végfelhasználóként résztvevő vízi közmű cégek segítették azáltal, hogy az általuk üzemeltetett hálózatok egy-egy esettanulmányként szolgáltak az elméleti anyag gyakorlati megvalósításában. Az üzemeltetők mellett projektben szervezett oktatási kurzusok célközönsége között a döntéshozók (önkormányzatok) is szerepeltek. Az önkormányzatok számára átfogó jellegű ismeretanyagot biztosító szakmai előadásokon bemutattuk, hogy a települések lakossága számára a klímaváltozás mivel járhat, hogyan érdemes felkészülni, illetve az alkalmazkodás milyen módon lehet hatékony. Hosszabb (egy-két napos) kurzusokon a lakossági vízi közmű ellátást operatívan segítő módszerek kerülnek előtérbe, míg tervezői szinten a klimatikus változások okozta hatások megértését segítő mérnöki módszerek bemutatása volt a cél.

Külső partnerek: DHI Prága, Bukaresti Műszaki Egyetem, Északdunántúli Vízmű Zrt., S.C. Apa Nova Bucharest

 

„Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” projekthez kapcsolódó biomonitoring rendszer kialakítása

 

Időtartam: 2012-2014

Témaszám: KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0001

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Leírás: A KEOP projekt feladata a Kis-Balaton üzemirányítását megalapozó monitoring rendszer kidolgozása, mely figyelembe veszi az alternatív üzemirányítási lehetőségeket. A cél a Balatonba jutó növényi tápanyagterhelés minimalizálása oly módon, hogy a rendszer természetvédelmi értékei ne sérüljenek. A KEOP projekt első évének feladata a jelenlegi helyzet, az alapállapot, felmérése volt. Ezen belül a BME feladata a fitoplankton és az élőbevonat produkciójának mérése volt Az ökológiai típusú anyagforgalom felmérés célja az eltérő vegetációjú tározóterekben a tápanyagforgalom feltárása volt. További feladatot a rendszer működését és a Kis-Balaton egészét jellemző globális anyagmérlegek, valamint az egyes tározóterek eltérő működését jellemző anyagáramok (N és P formák, lebegőanyag) meghatározása jelentett. A tápanyagforgalomra vonatkozó – a tározók több évtizedes észlelési adatainak feldolgozásán, valamint a projekt keretében végzet feléréseken alapuló – elemzések eredményeként javaslat készült a tápanyag eltávolítás szempontjából optimális, az átépített és bővített rendszer rugalmas üzemirányítási lehetőségeit kiaknázó működtetésére.

Külső partnerek: Országos Vízügyi Főigazgatóság, ÖKO Zrt.

 

ENVISHEN – Vízgyűjtő gazdálkodási szoftver és adatbázis rendszer fejlesztése környezetszennyezési problémák megoldására

 

Időtartam: 2012-2013

Témaszám: TÉT 10-1-2011-0923

Témavezető: Dr. Koncsos László

Leírás: Az ENVISHEN projekt célja a kínai nagyvárosi területen elhelyezkedő Shenzhen tározó vízminőségi és árvízi kockázatelemzése és kockázatkezelési alternatíváinak tudományos megalapozása volt, de ezen szakmai célkitűzésen túl tudományos és konzultáns mérnöki műhelyek kapcsolatának erősítése, szakmai szemléletének és tapasztalatainak cseréje és kölcsönös hasznosítása, tágabb értelemben a kínai-magyar műszaki kapcsolatok mélyítése. A projekt rész-célkitűzése, egy hidrológiai-vízminőségi döntéstámogató szoftver fejlesztése volt, amely a benne rejlő tudományos eredmények hasznosítása révén a kínai mintaterületre adaptált operatív eszközt eredményez. Célunk a modellezési filozófiát bemutatása a kínai partnernek. A mintaterületi vizsgálat célja az volt, hogy a kínai féllel közösen megvalósítható vízgazdálkodási alternatívákat keressünk, amelyek az árvízi és vízminőségi kockázatok csökkenéséhez vezetnek. Az alternatívák értékelése a fejlesztett modellek alapján történt. Célunk, hogy a gyakorlatban is közvetlenül hasznosítható következtetésekhez és ez alapján műszaki megoldásokhoz juthassunk. Elemeztük hordalék lerakodás hatását a vízszintekre és a vésznyitási gyakoriságra, alternatív zsilipnyitási szabály bevezetésének hasznosságát, záportározó telepítését és kockázatcsökkentő hatását, meder-alak hatását a hordalék lerakódás csökkentésére, az öntisztulás javítására, és közvetve a vésznyitási gyakoriságra. A fenti kockázatcsökkenési alternatívák rangsorolását elvégeztük, a modellezési tapasztalatok alapján pedig monitoring tervet javasoltunk a kínai partnerünknek. Végül a tározóban üledékszennyezési térképet készítettünk, amely a tározó kotrási tervéhez nyújt a jövőben hasznos információt.

Résztvevő munkatársak: Puskás-Derts Zsófia, Ács Tamás, Jolánkai Zsolt, Dr. Kozma Zsolt, Kardos Máté Krisztián, Musa Ildikó

Külső partnerek: GeneralCom Mérnöki Kft.

 

Fertő-tó Projekt – Ökodinamikus rehabilitáció tekintettel a Rába folyó vízminőségére

 

Időtartam: 2009-2012

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Leírás: A project célkitűzése a Fertő tóra egy korábbi rehabilitációs tervben alternatívaként felmerült, a Rábából megvalósítandó ökológiai vízpótlás vízminőségi - ökológiai hatásainak feltérképezése. A tanszék a kutatási munkában az alábbi feladatokat végezte el: az átvezetéssel érkező tápanyagterhelés becslése (a vízkormányzás során várható változások nyomonkövetésére irányuló mérések és monitoring adatok elemzésével), a nádas területén zajló tápanyagforgalmi változások feltárása célirányos mérésekkel, különböző léptékű elkeveredések vizsgálata (a modell építést a VIT Tanszék végezte) és a bevezetés  vízminőségi hatáselemzése.

Külső partnerek: Burgenlandi Önkormányzati Hivatal, Bécsi Műszaki Egyetem, BME VIT, ÉDUVIZIG

 

WATERISK – Szélsőséges területi vízkészlet-kockázatok hatékony, fenntartható kezelési alternatívái közép- és hosszútávra

 

Időtartam: 2009-2011

Témaszám: TECH_08_A4_WateRisk

Témavezető: Dr. Koncsos László, Dr. Somlyódy László

Leírás: A Kárpát-medence, és így az Alföld vízkészleteinek jövőjét számos környezeti, társadalmi, politikai folyamat kombinációja határozza meg. Az alapvető vízkészlet-gazdálkodási feladatok közül különösen jelentős kihívást jelent a szélsőséges jelenségek kezelése (árvíz, vízhiány, aszály, heves csapadékok után kialakuló lokális áradások, belvíz). A három éves kutatási projekt célkitűzése egy vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer kiépítése, és a hozzá kapcsolódó szakmai tanácsadói rendszer megalapozása az Alföld gazdasági versenyképességének növelése és vízgazdálkodási kockázatainak csökkentése érdekében.

További információk: www.waterisk.hu

Résztvevő munkatársak: Kardos Máté Krisztián , Simonffy Zoltán, Kozma Zsolt, Jolánkai Zsolt, Puskás-Derts Zsófia, Balogh Edina, Ács Tamás, Koncsos Tamás

Külső partnerek: GeneralCom Mérnöki Kft., Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézet Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET)

 

Monitoring rendszer és hatásbecslés módszertanának kifejlesztése a teljes Gemenc-Béda-Karapancsa területére

 

Időtartam: 2009-2011

Témaszám: GEF #TF 055978

Témavezető: Dr. Fleit Ernő

Leírás: A Világbank támogatásával valósul meg Magyarországon az a Duna – és végső soron a Fekete-tenger – tápanyagcsökkentését szolgáló program, melynek keretében Budapest városának a Dunába való nitrogén- és foszforkibocsátása csökkentése mellett a Gemencben és Béda-Karapancsán zajlanak majd a hullámterek tápanyagmegkötő-képességét javító élőhely-rekonstrukciós beavatkozások. A program célja továbbá, hogy modellként szolgáljon a hasonló tápanyag-csökkentési kezdeményezésekhez Magyarországon és a Duna-medence többi országában egyaránt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és BioAqua Pro Kft. által alkotott konzorcium felelős a „Tápanyagterhelés csökkentése” című, GEF # TF 051289 jelű program keretében a Fekete-tenger tápanyagterhelésének csökkentése érdekében a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenc és Béda-Karapancsa Tájegységeiben végzendő beavatkozások engedélyezési és kiviteli terveihez szükséges monitoring rendszer tervezéséért, kialakításáért, fenntartásáért és működtetéséért, valamint a teljes területre vonatkozó hatásbecslés módszertanának kifejlesztéséért.

Résztvevő munkatársak: Fetter Éva, Sándor Dániel, Puskás-Derts Zsófia, Dr. Szilágyi Ferenc, Dr. Koncsos László, Musa Ildikó, Dr. Szabó Anita

Külső partnerek: Bioaqua Pro Kft.

 

A Paksi Atomerőmű hőterheléséhez kapcsolódó üzemviteli rendszer továbbfejlesztése és az elkeveredés javításának vizsgálata

 

Időtartam: 2009-2010

Témaszám: 4500259294

Témavezető: Dr. Somlyódy László

Leírás: A Paksi Atomerőmű hőterheléséhez kapcsolódó üzemviteli rendszer továbbfejlesztése és az elkeveredés javításának vizsgálata.

Résztvevő munkatársak: Dr. Koncsos László, Kozma Zsolt, Karches Tamás, Kardos Máté Krisztián

Külső partnerek: VITUKI Kht.

 

Közutakról lefolyó csapadékvizek szennyezettsége és tisztítási lehetőségeik

 

Időtartam: 2006-2010

Témavezető: Dr. Buzás Kálmán

Leírás: Magyarországon a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék elsőként kezdte vizsgálni részletesen a hazai közutakról lefolyó csapadékvizek minőségét. Számszerűsíthető kapcsolatot kerestünk és találtunk a fontosabb vízkémiai paraméterek és néhány meghatározó külső tényező között. Ezzel a tervezési forgalom alapján becsülni lehet az autópályák víztelenítésének tervezésénél a várható szennyezettség mértékét. Kutatásunk részét képezi a csapadékvizek kezelésére alkalmazható passzív működési elvű technológiák (szűrők és ülepítők) hatékonyságának összehasonlító vizsgálata is.

Résztvevő munkatársak: Budai Péter

Külső partnerek: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

 

A Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése – II. fázis

 

Időtartam: 2006-2007

Témavezető: Dr. Clement Adrienne, Dr. Somlyódy László

Leírás: Költséghatékonyság szempontjából leghatékonyabb intézkedési programok kiválasztását célzó műszaki-gazdasági módszer fejlesztés és vízgyűjtő-gazdálkodási terv mintaprojekt megvalósítása a Tisza Kisköre feletti vízgyűjtőjén. A tervezés műszaki (ökológiai) és gazdasági elemeire vonatkozó útmutatók kidolgozása, tesztelés esettanulmányokon, nyílt tervezés (PP, PR) megvalósítása mintaterületen.

Résztvevő munkatársak: Ács Tamás

Külső partnerek: ÖKO Zrt., VTK Innosystem, Arkadis

 

A vízszint változásának hatása a Balaton ökológiai állapotára

 

Időtartam: 2005-2008

Témaszám: NKFP- 3B022_04

Témavezető: Dr. Clement Adrienne , Dr. Somlyódy László

Leírás: 25 éves időhorizontot figyelembe véve vizsgáltuk, hogy különböző, jövőben lehetséges feltételek mellett hogyan változik a tó vízszintje és ezzel is összefüggésben a vízminősége. Az éghajlati forgatókönyveket globális és regionális éghajlati modellek segítségével állítottuk elő. A lefolyás és a tápanyagterhelés számítására - a rendelkezésre álló adatok területi és időbeli felbontása által meghatározottan - különböző, fizikai alapú, osztott paraméterű vízgyűjtő modelleket alkalmazunk. A tó vízszintváltozásait a múltbeli megfigyeléseken alapuló statisztikai modellből vezettük le, figyelembe véve a főbb paraméterek várható változásait is. Az élővilágot a főbb társulásokkal (fitoplankton, zooplankton, makrofiton stb.) jellemeztük és mérésekre alapozva egymást kiegészítő modelleket alkalmaztunk: például az alga esetében újszerű, egyszerű populációdinamikai közelítést és kétdimenziós hidrodinamikai és transzport modellt, valamint anyagforgalmi egyenletekre épített, a térben kialakuló finom mintázat vizsgálatára alkalmas eljárást fejlesztettünk. A módszereket - forgatókönyvek által meghatározott módon - lehetséges jövőbeni változások elemzésére és kívánatos stratégiák kidolgozására használtuk.

Résztvevő munkatársak: Budai Péter, Fetter Éva

Külső partnerek: MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Veszprémi Egyetem, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park

 

A Víz Keretirányelv szerinti intézkedések programjának megalapozásához szükséges módszertani javaslatok kidolgozása

 

Időtartam: 2005-2006

Témavezető: Dr. Clement Adrienne , Dr. Somlyódy László

Leírás: Az EU Víz Keretirányelv hazai megvalósítása érdekében módszertani megalapozást végeztünk, amely felölelte a biológiai minősítő rendszer kidolgozását, a hidromorfológiai változások ökológiai szemléletű értékelését, a hasznosítható felszín alatti vízkészletek becslését, a felszíni és felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítésére alkalmas határértékek és módszerek meghatározását, és a jó állapot eléréséhez szükséges intézkedések tervezési módszereinek kidolgozását.

 

Komplex monitorozó rendszer és adatbázis kidolgozása különböző környezetterhelésű kisvízfolyásokon az EU Víz Keretirányelv ajánlásainak figyelembe vételével

Időtartam: 2004-2006

Témavezető: Dr. Szilágyi Ferenc

Leírás: A projekt célja módszertan kidolgozása volt a VKI követelményeinek megfelelően kialakított hazai vízminőség-védelmi mérőhálózat legfontosabb elemeire. E módszertan nélkülözhetetlen az EU által előírt és elfogadott monitorozó rendszer gyors felállításához és költségkímélő üzemeltetéséhez. Térben és időben nagy gyakoriság méréssorozatra került sor egy éven át, mely vízrajzi észleléseket, víz- és üledékkémiai méréseket és biológiai vizsgálatokat foglalt magában. Az eredmények értékelése révén a munka eredményeként módszertani ajánlások készültek a kisvízfolyások Víz Keretirányelv szerinti monitorozására.

 

A berekvizek szintszabályozása az M7 autópálya Nagybereken átvezető szakaszán

Időtartam: 2004-2005

Témavezető: Dr. Buzás Kálmán, Dr. Somlyódy László

Leírás: A szakértői munka vizsgálta és értékelte a szélsőséges vízjárással és alapozási szempontból kockázatos talajjal (tőzeg) jellemezhető Nagyberek területén, az átvezetett autópálya szakasz állékonyságát veszélyeztető extrém magas, illetve alacsony talajvízszintek kialakulását. Műszaki megoldási javaslatot adott a szélsőséges állapotok veszélyeztető hatásának elkerülésére a berekvizek szintjének szabályozásával.

Résztvevő munkatársak: Raum László, Simonffy Zoltán, S.Tombor Katalin, Budai Péter, Kovács Ádám, Perényi Ágnes