Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán több évtizedes múltra tekint vissza a szakmérnök képzés. A képzést az egyre növekvő szakmai igények, az új tudományos és kutatás-fejlesztési eredmények megjelenése és ezek gyakorlatba történő átvitele tette szükségessé. A jelen képzést már több alkalommal továbbfejlesztettük, igazodva mindig a kor követelményeihez. Az államigazgatás a kurzusok színvonalát elismerve, jogszabályokban is rögzített szakmai jogosítványokat kötött a tárgyi szakmérnöki képzésben megszerzett diplomához.

 

Képzési és kimeneti követelmények

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzés

(Postgraduate Course of Urban Drinking Water Supply and Sewerage)

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

vízellátás-csatornázás szakmérnök

(Specialised Engineering in Urban Drinking Water Suppply and Sewerage)

 

Képzési terület: műszaki

 

A felvétel feltétele a következő szakok valamelyikén szerzett oklevél:

 • földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak,
 • mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak,
 • környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak,
 • mérnök informatikus alapképzési szak,
 • biomérnöki alapképzési szak,
 • környezetmérnöki alapképzési szak,
 • vegyészmérnöki alapképzési szak,
 • építőmérnöki alapképzési szak,
 • műszaki földtudományi alapképzési szak,
 • gépészmérnöki alapképzési szak,
 • energetikai mérnöki alapképzés szak,
 • villamosmérnöki alapképzési szak,
 • műszaki menedzser alapképzési szak,
 • továbbá egyes kivételes esetekben a fentiek között fel nem sorolt mérnöki végzettség esetében (pl. külföldön szerzett diploma, régi, vagy újonnan létesített szak) az intézmény – szükség szerinti különbözeti tárgyak előírása mellett – engedélyezheti a felvételt.

 

A képzési idő: 4 szemeszter

 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

Kompetenciák:

 • a vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemeltetés irányítása, fejlesztési feladatok önálló megoldása
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása
 • a víziközmű szakterületen tervezői, vezető tervezői, szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása
 • víziközmű-építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása.

Tudáselemek:

 • hidraulikai, informatikai, vízkémiai és vízbiológiai speciális ismeretek
 • a vízszerzés-víztisztítás-vízellátás folyamata,
 • a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a telepi iszapkezelés korszerű módszerei
 • a szennyvíziszap hasznosítás/elhelyezés műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és jogi követelményei, korlátai
 • kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek
 • a szakterület gazdasági és jogi vonatkozásai.

Megszerezhető ismeretek:

 • a tudáselemeken alapuló elméleti és gyakorlati ismeretanyag, – kiterjedt esettanulmányok kapcsán a problémamegoldó technikák elsajátítása.

Készség:

 • elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén
 • kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése
 • műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása

 

A végzett szakmérnök rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:

 • kreativitás, rugalmasság
 • problémafelismerő és -megoldó készség
 • intuíció és módszeresség
 • tanulási készség
 • széles körű műveltség
 • információ feldolgozási képesség
 • környezettel szembeni érzékenység
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára
 • pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez
 • kezdeményező-, ill. döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A vízellátás-csatornázás szakmérnök az alábbi munkakörök ellátására alkalmas:

 • víziközmű vállalatoknál (a szolgáltató nagyságrendjétől függően) műszaki osztályvezető, főmérnöki munkakör,
 • üzemvezetői munkakör víz- és szennyvíztisztító telepeken;
 • szakelőadó, főelőadó szakirányos köztisztviselő munkakörökben;
 • önálló vállalkozó a szakirányú területen (közmű üzemeltető)

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 • természettudományos alapismeretek (13 kredit):

hidraulika, vízkémia és vízbiológia

 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit):

gazdasági és jogi ismeretek

 • alapozó műszaki ismeretek (22 kredit):

vízgazdálkodás, informatika, vízgépészet, műtárgy-szerkezetek

 • vízellátás-csatornázás szakmai törzsanyag (65 kredit):

vízellátás, vízszerzés, víztisztítás, csatornázás, szennyvíztisztítás, műszeres vizsgálatok, irányítástechnika, iszapkezelés

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tantárgyak és Tárgyelőadók

 

Sorszám

Tantárgy

Előadó

1

Vízkémia-hidrobiológia

Dr. Licskó István, c.egyetemi tanár

Dr. Szilágyi Ferenc, egyetemi docens

2

Közegészségügyi alapismeretek

Dr. Vargha Márta. OKI osztályvezető

3

Környezetmérnöki alapismeretek

Dr. Clement Adrienne, egyetemi docens

4

Információs rendszerek

Dr. Darabos Péter, adjunktus

5

Minőség menedzsment

Dr. Topár József, egyetemi adjunktus

Bódi Gábor, mestertanár

6

Vállalatirányítás

Dr. Topár József, egyetemi adjunktus

Bódi Gábor, mestertanár

7

Víztisztítási technológiák

Dr. Licskó István, c. egyetemi tanár

8

Szennyvíztisztítási technológiák

Dr. Licskó István, c. egyetemi tanár

Dr. Dulovics Dezső, c. egyetemi tanár

9

Iszapkezelés és elhelyezés

(ivóvíz és szennyvíz)

Dr. Dulovics Dezső, c. egyetemi tanár

Dr. Juhász Endre, c. egyetemi tanár

10

Települési higiéne

Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár

11

Hálózat rekonstrukció

Dr. Darabos Péter, adjunktus

Dr. Solti Dezső, c.egy.docens

12

Vízbiztonsági tervezés

Bódi Gábor, mestertanár

13

Vízbázisvédelem

Simonffy Zoltán, tudományos munkatárs

14

Vízminőség-szabályozás

Dr. Clement Adrienne, egyetemi docens

15

Műtárgy hidraulika

Dr. Csoma Rózsa, egyetemi docens

16

Hálózathidraulika

Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár

Dr. Darabos Péter, adjunktus

17

Csapadékvíz gazdálkodás

Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár

 

Minta tanterv