Diploma

Diplomamunka formai követelmények

 

Építőmérnök szakos diplomatervező Hallgatóink az alábbi hivatkozáson elérhető összefoglalóból tájékozódhatnak a Tanszékünkön készített diplomamunkákra vonatkozó formai követelményekről.

 

 

Diplomaterv-pályázatok

  • A Magyar Hidrológiai Társaság 2019-ben is meghirdeti Lászlóffy Woldemárról elnevezett diplomamunka pályázatát alap-, mester-, valamint szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók számára. További részletek az MHT weboldalán elérhető pályázati kiírásban.

 

 

Aktuális témaajánlatok

 

Tanszékünk jelenleg az alábbi diplomatémákat kínálja a diplomatervező Hallgatók számára. A felsoroltakon kívül saját témákat is szívesen befogadunk.

 

Csatorna szellőzés CFD modellezése

Célkitűzés: A csatornahálózatban három-fázisú áramlás zajlik. A csatornában zajló hidrodinamikai folyamatokra alkalmazott folyadék fázisú, 1-dimenziós modelleket elterjedten használják. A szilárd fázis, azaz a hordalékszállítás modellezésére is léteznek használható, elfogadott módszerek. A csatornában azonban komoly problémákat okoz a harmadik, a légnemű fázis áramlása. A megfelelő szellőzés hiánya anaerob folyamatokhoz, tisztítási, szag, korróziós problémákhoz vezet. A szellőző műtárgyak hiánya vagy megszűnése mellett a megváltozott terhelések is hozzájárulnak az okokhoz. A jelen állapot és a megfelelő beavatkozások modellezése, a CFD (egyetemi ANSYS liszensz) a legkorszerűbb eszközt jelenti az optimális megoldások keresésében. Az FCSM Zrt. a szükséges adatokat rendelkezésre bocsájtja a problémás helyeken pl. a nagykörúti főgyűjtő vagy kisebb vezetékek esetén is. 

TémavezetőDr. Knolmár Marcell

 

Talajvízjárás térbeli és időbeli elemzése talajvíz monitoring kutak vízszint idősorai alapján (BSc, MSc)

 

Célkitűzés: A talajvízszintek alakulása elsősorban a klimatikus viszonyok és az emberi hatások függvénye, de a vízjárás statisztikai jellemzőit az egyéb környezeti feltételek (domborzat, talaj, felszín alatti áramlási rendszerek, területhasználat) is befolyásolják. A munka során Hallgató feladata, hogy hazai talajvíz monitoring kutak vízszint idősorainak elemzésével értékelje a talajvízforgalmi viszonyokat, és hogy kapcsolatot keressen a vízforgalom és a környezeti faktorok között.

Témavezető: Ács Tamás

 

Vízi közmű rekonstrukció technológiák klímavédelmi szempontú értékelése (BSc, MSc)

 

Célkitűzés: Hazánkban a vízi közmű vezetékek jelentős hányada élettartamának végéhez közeít. Az egyre időszerűbbé váló rekonstrukció környezeti hatásainak előzetes értékelése komoly feladatot fog jelenteni a közeljövőben. Ennek részét képezi a rendelkezésre álló technológiákhoz köthető szén-dioxid (és egyéb üvegháshatású gázok) kibocsátásának becslése projekt szinten. A Hallgató feladata esettanulmányok végzése a konzulensek által fejlesztett "karbon kalkulátor" használatával, valamint a kapott eredmények értékelése és általános ajánlások megfogalmazása a szakmai közönség számára. MSc képzésben a kalkulátor továbbfejlesztése is a feladat része lehet.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Potenciális vizes élőhelyek kijelölése környezeti tényezők alapján

 

Célkitűzés: A wetlandek és vízigényes szárazföldi élőhelyek (lápok, mocsarak, gyepek stb.) kialakulásához és fennmaradásához szükséges vízellátottság a környezeti tényezők (talajtani és geológiai adottságok, domborzati, klimatikus és hidrológiai viszonyok stb.) különböző kombinációi mellett is kialakulhat. A munka célja a Nyírség és a Rétköz potenciális élőhely foltjainak azonosítása környezeti tényezők térképi adatbázisainak térinformatikai feldolgozása alapján.

Témavezető: Ács Tamás

 

A magyarorszgái vízfolyások nehézfém szennyezettségének vizsgálata

 

Célkitűzés: Hazai vízfolyások nehézfém szennyezettségének vizsgálata, állapotértékelése a 2007 - 2018 időszak mérései alapján.

TémavezetőKardos MátéDr. Clement Adrienne

 

A Zagyva-Tarna vízrendszer nehézfém szennyezettségének vizsgálata

 

Célkitűzés: 2019-2020 között havi gyakorisággal mértük nyolc nehézfém (As, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) koncentrációját a legnagyobb magyarországi vízgyűjtő 15 helyszínén. A feladat a mérési adatok feldolgozása, a szennyezőforrások feltárása, lokalizálása. 

TémavezetőKardos MátéDr. Clement Adrienne

 

Ökolábnyom számítási módszerek validálása hazai viszonyokra

 

Célkitűzés: A kutatás célja a hivatalos lábnyomszámítási módszertan vizsgálata hazai körülmények között, annak pontosítása, finomítása (pl. hazai utazási, élelmiszer- és áramfogyasztási szokások alapján).

TémavezetőKardos Máté

 

SWAT modell felállítása a Kapos és a Koppány vízgyűjtőjére

 

Célkitűzés: A szabad hozzáférésű amerikai SWAT vízgyűjtőmodell (ld. swat.tamu.edu) alkalmazása a Kapos vízgyűjtőjén. A modell kalibrálása, validálása, az adathiányok azonosítása, az eredmények összevetése más modelleredményekkel és persze a mért adatokkal.

Témavezető: Kardos Máté

 

Talajtani térképek szerepe a hidrológiai modellezésben

 

Célkitűzés: A Zala vízgyűjtőn egy modellvizsgálat elvégzése által kimutatni, hogy a talaj (talajhidrológiai) adatok részletessége, minősége mennyiben befolyásolja a hidrológiai leírás pontosságát. Osztott illetve osztott-összevont paraméterezésű modellek használata, alapadatok GIS környezetben történő előkészítése, valamint a modellparaméterek optimalicációja képezik a feladat törzsét.

Témavezető: Jolánkai Zsolt

 

Új talajhidraulikai mérési eljárás értékelése

 

Célkitűzés: A dolgozat célja, hogy egy, a tanszéken kidolgozott mérési eljárás megbízhatóságát értékelje. A mérés a szivárgási tényező és a talaj víztartó képességét jellemző retenciós görbe egyidejű becslését teszi lehetővé. Mindkét talajhidraulikai sajátosságra igaz, hogy szabványosított mérésük drága és időigényes. A tanszéki módszer talajmintavételből, kisminta kísérletekből és az azokra alapuló inverz szivárgáshidraulikai modellezésből épül fel. Hallgató feladata olyan talajminták kiértékelése, amikre rendelkezésre állnak a szabvány mérési eredmények is.

Témavezető: Dr. Kozma Zsolt

 

Dél-alföldi belvizes szántóterület hidrológiai modellezése

 

Célkitűzés: A dolgozat célja, hogy táblán belül részletes térbeli felbontással képet kapjunk arról, hogy különböző agrotechnológiai beavatkozások milyen hatással vannak a talaj vízellátottságára. A diploma GIS és modellezési ismeretek elsajátításával jár.

Témavezető: Dr. Kozma Zsolt

 

Ökológiai minősítéshez használt vízkémiai jellemzők osztályhatárainak validálása

 

Célkitűzés: A dolgozat célkitűzése, hogy a hazai monitoring adatok feldolgozásával validálásra kerüljenek a felszíni vizek ökológiai minősítésben használatos vízkémiai jellemzők (elsősorban növényi tápanyagok) osztályhatárai. A vizsgálat elvégzéséhez rendelkezésre áll egy uniós módszertani útmutató ("Best Practice Guide on establishing nutrient concentrations to support good ecological status").

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Emisszió profil meghatározása elsőbbségi listás veszélyes anyagokra

 

Célkitűzés: Elsőbbségi listán szereplő veszélyes anyagok emissziójának becslésére alkalmas módszer fejlesztése, szakirodalom feltárás és néhány hazai szennyvízkibocsátásra rendelkezésre álló felmérés eredményeinek feldolgozásával.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Keveredési zónák kijelölésének módszertana

 

Célkitűzés: Szennyvizek élővizekbe történő bevezetése esetén a szennyvízkibocsátók a befogadó víztesten belül lehatárolhatják azt a területet, melyben a koncentráció kiegyenlítődése (teljes elkeveredés) még nem történt meg. Az elsőbbségi veszélyes anyagokra vonatkozó 2008/105/EK és 2013/39 EK Irányelvekkel összhangban a keveredési zónában a víztestre vonatkozó környezetminőségi előírásoknak nem kell megfelelni (az EQS érték meghaladható). A feladat a keveredési zóna kijelölésére vonatkozó általános elméleti megközelítés bemutatása mellett a hazai víztípusokra adaptált gyakorlati megoldások mintapélda jellegű kidolgozása, kitérve a számítások korlátaira és a bizonytalanságok figyelembe vételére.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

A Balaton vízminősége és terhelés-trofitás kapcsolatok elemzése

 

Célkitűzés: Értékelendő a tápanyagterhelés és a vízminőség alakulása az ezredfordulót követő időszakban, vizsgálandók a változások okai, a szennyvizes beruházások és a Kis-Balaton védőrendszer hatásai.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Hazai kommunális szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése

 

Célkitűzés: A munka célja egy országos elemzés a Magyarországon működő kommunális szennyvíztisztító telepek működéséről, a rendelkezésre álló szennyvíz adatbázis kiértékelésével. Vizsgálandó a telepek terhelése és tisztítási hatásfoka és ezek jellemzése a telepek mérete, életkora, technológiája, stb. szerint.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Tetszőlegesen választott kisvízfolyás állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése

 

Célkitűzés: Vízminőségi állapotértékelés, terhelések felmérése (saját mérések és a tanszék által rendelkezésre álló országos adatgyűjtésekből történő leválogatással). Vízminőség javító intézkedések koncepció/tanulmányterv szintű kidolgozása.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó

 

Csapadékmérés mobil telefon hálózat segítségével

 

Célkitűzés: Kellő pontosságú és sűrűségű csapadék adatsorok előállítása meglévő infrastruktúra felhasználásával.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Hordalékszállítás modellezése csapadék csatornában

 

Célkitűzés: Keletkező hordalék helyének és mennyiségének becslése városi hálózatban.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Open infraBIM lehetőségek a közművek területén (BSc, MSc)

 

Célkitűzés: A jelenlegi magyarországi helyzet értékelése, összehasonlítás a nemzetközi helyzettel, a lehetséges BIM alkalmazási irányok kijelölése (esettanulmány elkészítése).

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Székesfehérvár - ivóvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület ivóvíz hálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukciós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Székesfehérvár - szennyvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület szennyvíz hálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukciós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Székesfehérvár - csapadékvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület csapadékvízhálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukciós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Diploma archívum

Az alábbi űrlap segítségével a Tanszékünk eddig elkészült - és a történelem viharait is átvészelt - több, mint 600 diplomamunkája között kereshet szerző, év, témavezető, valamint a diplomamunka címe alapján.

Találatok száma: 755

Év Képzés Elérhető? Szakirány Szerző Témavezető(k) Cím Célkitűzés/Összefoglaló
2019 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Balogh Ádám Olivér Bódi Gábor, Tóth Gábor Kunszentmiklósi regionális vízellátó rendszer működésének vizsgálata Megtekintés
2019 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Bukta Máté Ferenc Dr. Knolmár Marcell, Varga Zoltán Pécs-Hird ivóvíz távvezeték rekonstrukciójának felülvizsgálata Megtekintés
2019 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Murányi Gábor Dr. Koncsos László, Dr. Kozma Zsolt Mélyártéri tározás megvalósíthatóságának vizsgálata Megtekintés
2019 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Szalánczi Máté Dr. Patziger Miklós Heves város szennyvíztisztító telep fejlesztésének vizsgálata Megtekintés
2019 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Vig Tímea Ács Tamás, Dr. Kozma Zsolt Környezeti tényezők hatása a felszíni és felszín alatti vizek közötti víz- és szennyezőanyagforgalomra Megtekintés
2019 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Samu Anna Jolánkai Zsolt Magyarországi kisvízgyűjtők vizsgálta talajerózió szempontjából Megtekintés
2018 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Balogh Nikolett Dr. Knolmár Marcell Csapadékcsatorna műtárgy 3D modellezése Megtekintés
2018 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gyuró Magdaléna Zsófia Devecseri Mátyás Mikrobiológiai elektrolízis cella építése, kísérletek denitrifikációra Megtekintés
2018 Építőmérnök BSc igen Vízi Közmű és környezetmérnöki Janotka László Dr. Laky Dóra, Dr. Fülöp Roland, Farkas Egonné, Imre Marianna Klórozási melléktermékek megjelenése ivóvízellátó hálózatban – esettanulmány terület vízminőségi problémáinak értékelése Megtekintés
2018 Építőmérnök BSc igen Vízi közmű és környezetmérnöki specializáció Kiss Júlia Dr. Fülöp Roland, Varga Laura Biatorbágy, Bajcsy Zsilinszky utca csapadékvízelvezető rendszerének zárttá tétele Megtekintés
2018 Építőmérnök BSc igen Vízi közmű és környezetmérnöki specializáció Kiss Szabina Dr. Patziger Miklós A rothasztásos biogáz hasznosítás megvalósításának vizsgálata a pápai szennyvíztisztító telepen Megtekintés
2018 Építőmérnök BSc igen Vízi közmű és környezetmérnöki specializáció Tápai Laura Dorothy Dr. Fülöp Roland, Varga Laura, Novák Gyula Szeged 5-ös út Maty-Fehértói főcsatorna közti terület csapadékvízelvezetésnek felülvizsgálata Megtekintés
2018 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Bíró Szabolcs László Dr. Kozma Zsolt, Varga Laura Kunszentmiklósi regionális vízellátó rendszer működésének vizsgálata Megtekintés
2018 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kertész Gábor Dr. Patziger Miklós Nyers- és ivóvíztározó medencék geometriai optimalizációja numerikus áramlástani szimuláció segítségével Megtekintés
2018 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Németh Attila Dr. Knolmár Marcell, Gerőfi-Gerhardt András Hordalékszállítás modellezése csatornában Megtekintés
2018 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Vig Tímea Ács Tamás Környezeti tényezők hatása a felszíni és felszín alatti vizek közötti víz- és szennyezőanyagforgalomra Megtekintés
2018 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Fehér Alexandra Ács Tamás, Musa Ildikó, Decsi Bence A Kőérberki szikes rét talajvizének sótartalom-eloszlás vizsgálata Megtekintés
2018 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Müller Kitti Jolánkai Zsolt Növényi védősávok alkalmazásának mérnöki szemléletű vizsgálata Megtekintés
2018 Környezetmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Lippaiová Gabriella Dr. Clement Adrienne, Kardos Máté Krisztián A Moneris modell térbeli felbontásra való érzékenységének vizsgálata Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Környezeti Ányosi Álmos Péter Dr. Knolmár Marcell Csatornarekonstrukció a Budai Várnegyedben Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Környezeti Brabanti Balázs Dr. Knolmár Marcell Csapadékmérés mobiltelefonhálózat segítségével Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Bukta Máté Ferenc Dr. Knolmár Marcell Ördög-árok csapadékvíz elvezetésének modellezése Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Hidasi János Dr. Patziger Miklós Függőleges tengelyű hiperboloid keverők hatása a finombuborékos levegőztetésű medencék működésére Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Környezeti Ivánkovics Réka Brigitta Dr. Fülöp Roland Törökbálint, Nádasdy Tamás utca csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc Települési Juhász Péter Sándor Dr. Buzás Kálmán, Dr. Laky Dóra Ammónium ion eltávolítása ivóvízből – technológiák gazdasági és környezeti szempontú értékelése Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kocsis Richárd Dr. Fülöp Roland Szuhafő település csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Komoroczki Edit Alíz Dr. Laky Dóra Arzénmentesítési technológia tervezése Martonvásár-Erdőhát vízműben Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc Települési Major Zsombor Bódi Gábor A hálózatkialakítás szerepe a vízbiztonsági tervben Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc Települési Makrányi Ferenc Dr. Licskó István Oldott gázok (metán, agresszív szén-dioxid) eltávolítása ivóvízből fizikai módszerekkel Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Nagy Mercédesz Mirella Dr. Laky Dóra Ammónium ion eltávolítása ivóvízből – technológiák bemutatása a kállósemjéni és nyírbátori vízmű példáján keresztül Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Polcsik Attila Bíbok Attila Kombinált nyomás- és energiamenedzsment a Fővárosi Vízművek Zrt. Rókahegyi zónáján Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Sereg Dorottya Dr. Patziger Miklós A kaposvári szennyvíztisztító telep fejlesztési lehetőségei Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Stréger Dávid Attila Dr. Patziger Miklós A szennyvízből történő olajleválasztás lehetőségeinek összehasonlító értékelése Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Környezeti Szalánczi Máté Dr. Patziger Miklós A szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztési lehetőségei Megtekintés
2017 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Szalay Ádám Dr. Fülöp Roland Budapest Öböl BOC épületének modern vízgazdálkodási lehetőségei Megtekintés
2017 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Dancs Eszter Dr. Laky Dóra A hantosi ivóvízkezelő technológia próbaüzemének és kisláng ivóvíztisztító művének tervezése Megtekintés
2017 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Frenyó Krisztina Dr. Laky Dóra Törésponti klórozást befolyásoló paraméterek vizsgálata Megtekintés
2017 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kovács Nóra Rebeka Dr. Kozma Zsolt Az integrált árvízi-belvízi kockázatcsökkentés vizsgálata a Szamos-Kraszna Köz területén hidrológiai modellezéssel Megtekintés
2017 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kun Szabolcs Richárd Dr. Kozma Zsolt Szivárgáshidraulikai modellek érzékenységvizsgálata a talaj- és földtani bemenő adatokra Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Balogh Ádám Olivér Dr. Laky Dóra Ammónium ion eltávolítás a tiszaalpári vízműtelepen Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Balogh Tamás Mózes Ács Tamás Csapadékvíz tározók leürülésének vizsgálata Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Faragó Marcell Dr. Fülöp Roland Miskolc Királykút - Előhegy távvezeték rekonstrukciója Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Környezeti Ferenczi Ágnes Luca Dr. Buzás Kálmán Csapadékvíz gazdálkodási megoldás a Budapest, XII. kerület Pannónia utca 21. tetővizének hasznosításával Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Környezeti Gyenes Bernadett Magdolna Dr. Fülöp Roland Székesfehérvár Felsőváros vízelvezetésének hatása a Varga-csatornára Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kecse Barbara Dr. Patziger Miklós, Madarász Emese Mélységi finombuborékos levegőztetésű medencék áramlástani viszonyai Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Környezeti Makai Lilla Dr. Licskó István A Szolnoki Felszíni Vízmű víztisztítási technológiájának módosítása a Tisza-víz minőségének speciális esetben bekövetkező romlása esetén Megtekintés
2016 Építőmérnök BSc igen Környezeti Rudicska Mária Dr. Clement Adrienne A települési szenyvíz irányelv (91/271/EGK) hazai teljesítésének értékelése Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Ádány Szilvia Alexandra Dr. Patziger Miklós Membrán-bioreaktoros szennyvíztisztítás üzemeltetési tapasztalatai Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Balogh Krisztina Dr. Patziger Miklós Nagyvárosi szennyvíztisztító telepek eleveniszapos medencéinek alaprajzi elrendezése Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Csandli Kálmán Imre Dr. Laky Dóra, Dr. Fülöp Roland, Bódi Gábor Ivóvíztisztító telepek hidraulikai elemzése Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Cseh Balázs Varga Laura A Holt-Maros vízgyűjtő területén fekvő csapadékvíz elvezető hálózat modellezése Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Decsi Bence Ács Tamás, Dr. Kozma Zsolt A kállósemjéni Nyárjas láp vízellátottságának vizsgálata Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Győrik András Ferenc Dr. Buzás Kálmán Gödöllő „Alvég” városrész csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése a csapadékvíz gazdálkodás műszaki megoldásainak alkalmazásával Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Jávor Gábor Tamás Dr. Laky Dóra, Ács Tamás Áramlási viszonyok hatása a nyersvíz minőségére és a tisztítási technológiára parti szűrésű vízbázisok esetén Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Lehotai Bence János Dr. Fülöp Roland Szeged-Rókus vasútállomás vízelvezetésének vizsgálata Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Madzin Evelin Bódi Gábor Vízveszteség csökkentési módszerek és azok alkalmazása a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Molnár Tamás Dr. Clement Adrienne Felszíni vizek vízminőség szabályozásának tervezése mintaterületeken a kibocsátókra kiszabható határértékek módszertanának kidolgozásához Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Németh Richárd Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor A bázakerettyei vízmű ivóvíz tisztítási technológiájának tervezése Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Papp Annamária Dr. Patziger Miklós Rád Község Szennyvíztisztítása Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Pintér Szabina Dr. Kozma Zsolt, Jolánkai Zsolt Foszforformák terjedése alföldi talajokban Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Schmidt András Dr. Patziger Miklós Kajdacs község szennyvíztisztítása Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Szappanos Gergő Dr. Laky Dóra Fürdővizek kezelésére alkalmazott technológiák Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Szigeti Szász Anna Dr. Patziger Miklós Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró települések szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Vízer Franciska Dr. Knolmár Marcell Út és közmű tervezése egy kialakítandó úthoz kapcsolódó projektben Megtekintés
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Zilizi Fanni Dr. Clement Adrienne, Jolánkai Zsolt, Kardos Máté Vízminőség változások elemzése az országos felszíni vízminőségi monitoring adatainak feldolgozásával Megtekintés
2016 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Tóth Dávid Jolánkai Zsolt Tisza menti mintaterület talajainak tipizálása foszfor adszorpciós izoterma alapján Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Bíró Szabolcs László Jolánkai Zsolt Extrém csapadékok lefolyásának vizsgálata városi vízgyűjtőn, városi összegyülekezési modell segítségével Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Csandli Kálmán Imre Dr. Knolmár Marcell, Dr. Fülöp Roland Szentendre-Pismány déli részének csapadékvíz elvezetése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Cseh Balázs Dr. Fülöp Roland Sopron, Fő tér csapadékcsatorna rekonstrukciós terve Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Környezeti Dancs Eszter Dr. Laky Dóra A csepregi ivóvízkezelő technológia működésének értékelése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Darida Noémi Dr. Patziger Miklós A hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telep technológiai értékelése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Domonkos András Dr. Laky Dóra Törésponti klórozás vizsgálata esettanulmány területen Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Környezeti Homolya Ágnes Dr. Darabos Péter Nagyrada község és térsége vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Lehotai Bence Gábor Dr. Fülöp Roland Harsánylejtő lakóparki csapadékvíz hasznosítása Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc titkos Települési Németh Richárd Dr. Laky Dóra Konténeres arzénmentesítő technológia értékelése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc titkos Települési Papp László Dr. Licskó István Jászdózsa település ivóvíztisztító üzem korszerűsítésének értékelése a próbaüzem vizsgálati eredményei alapján. Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Rakitovszky Krisztián Dr. Fülöp Roland, Hunyadi Dóra Piliscsaba, Vár utca és környékének infrastruktúrájának megtervezése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Ujfalussy Gyöngyvér Dr. Knolmár Marcell, Dr. Fülöp Roland Szentendre-Pismány északi részének csapadékvíz elvezetése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Vajnai Júlia Dr. Fülöp Roland, Dr. Hunyadi Dóra Váchartyán leendő településközpontjának infrastruktúra tervezése Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Végh Krisztina Dr. Patziger Miklós Apagy és térsége szennyvíztisztítása Megtekintés
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Vízer Franciska Dr. Knolmár Marcell Alternatív megoldások keresése szennyvízcsatorna építési projektben Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vízi környezetmérnöki Almási Máté János Dr. Laky Dóra Kerámia membrán rendszer üzemeltetési tapasztalatai a Dampsaga víziparkban / Operation of ceramic membrane tratment plant at Dampsaga Waterpark (angol nyelvű) Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vízi környezetmérnöki Balogh Zsófia Dr. Laky Dóra Biológiai ammónium ion mentesítés alkalmazása Zalaegerszeg Nyugati Vízműben Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Benedek Zsolt Dr. Buzás Kálmán Szentantalfa település szennyvízkezelése decentralizált módon Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Beretka Krisztián Imre Bódi Gábor Kiskunfélegyházi kistérségi rendszer fejlesztési lehetőségei Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Bibok Attila Dr. Darabos Péter A Miskolci vízellátó rendszer hidrulikai modelljének kalibrációja Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Cebula Tímea Ács Tamás, Dr. Kozma Zsolt Talajvízháztartási jelleggörbék meghatározása 1D-s telítetlen zónás szivárgáshidraulikai modell segítségével Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Csizmazia Mónika Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó Vezetékes ivóvíz és ásványvizek vizsgálata ásványi és értékelése anyag tartalmuk alapján Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Devecseri Mátyás Dr. Laky Dóra Törésponti klórozáson alapuló technológia üzemoptimalizációja Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Felföldi Róbert Dr. Buzás Kálmán Az FKF ZRt. Ipacsfa utcai telephelyének csapadékvíz elvezetési tanulmányterve Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Hanzel Tímea Bódi Gábor Munkács város ivóvízellátásának vizsgálata és fejlesztése Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Herman Zsófia Dr. Buzás Kálmán Csákvár csapadék-csatornázásának tanulmányterve Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Janotka Diána Veronika Dr. Laky Dóra Biológiai ammónium ion mentesítés alkalmazása Dömsöd és Kecel településeken Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Jászai Szandra Dr. Patziger Miklós A törökbálinti szennyvíztisztító telep technológiai értékelése Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Király Zsolt Dr. Buzás Kálmán Baja livodai városrész csapadékvíz elvezetési tanulmányterve Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kocsán Éva Klaudia Dr. Laky Dóra Biológiai ammónium ion eltávolítás a kecskeméti I. és II. sz. vízműtelepen Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Madarász Emese Dr. Patziger Miklós Levegőztetett homokfogó keresztmetszetek vizsgálata numerikus áramlásszimulációval Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Papp Brigitta Dr. Buzás Kálmán Beszivárgás modellezése SWMM környezetben Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Pipic Dániel Dr. Darabos Péter A Közép-Békési Térség regionális ivóvíz ellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Psenák Balázs András Dr. Patziger Miklós Iszaphasznosítási lehetőségek a dél-balatoni szennyvíztisztítási projekt megvalósítását követően Megtekintés
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Vékási János Dr. Darabos Péter Az vízellátás biztonságának növelése Csurgó térségében Megtekintés
2015 Környezetmérnök BSc igen Barta Diána Dr. Clement Adrienne, Zajzon Gergő A Solymári Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének vizsgálata és optimalizálásának lehetőségei Megtekintés
2015 Környezetmérnök BSc igen Berecz Vivien Dr. Clement Adrienne Iszapvíztelenítő szalagprés intenzifikálási lehetőségeinek vizsgálata modellprés segítségével Megtekintés
2015 Környezetmérnök BSc igen Nagy Sebestyén Dr. Clement Adrienne Kommunális szennyvízkibocsátások befogadóra gyakorolt hatásának elemzése a Víz Keretirányelv szerinti célállapotok tükrében Megtekintés
2015 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Balogh Tamás Ács Tamás Környezetvédelmi célú talajvízszint térképezés módszertani vizsgálata Megtekintés
2015 Környezetmérnök MSc Cserna Gécsa Bence Dr. Clement Adrienne Kapos vízgyűjtő felszíni vizeket érő diffúz terhelések meghatározása, vízminőségi célállapot eléréséhez szükséges intézkedési program javaslat Megtekintés
2015 Környezetmérnök MSc igen Nagy Alexandra Dóra Dr. Budai Péter, Dr. Kozma Zsolt A kávéfőzésből származó speciális háztartási hulladék felhasználásának lehetőségei Megtekintés
2015 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Bertha Zoltán Dr. Laky Dóra Bogyoszló és térsége ivóvízellátó rendszer vízbiztonsági terve Megtekintés
2014 Építőmérnök igen Városi Almási Gáborné Márk Eszter Dr. Szilágyi Ferenc Szügy település szennyvíztisztítási lehetőségeinek vizsgálata Megtekintés
2014 Építőmérnök igen Környezeti Babucsik Ildikó Dr. Patziger Miklós, Dr. Kleb Béla, Kovács Ádám A geotermikus energia hazai, energetikai célú felhasználásának hidrogeológiai és környezetvédelmi kérdései Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Balogh Krisztina Dr. Laky Dóra A Ceglédi Központi Vízműtelep technológiájának értékelése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Benedek Zsolt Dr. Buzás Kálmán Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások költséghatékonysági értékelése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Béres László Antal Dr. Darabos Péter, Dr. Fülöp Roland DZVIZ Zrt. galamboki regionális vízellátó rendszerének felülvizsgálata Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Csécsei Gábor Dr. Darabos Péter, Dr. Fülöp Roland Lovászi és térsége vízellátó rendszerének felülvizsgálata Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Cselők Krisztina Dr. Fülöp Roland, Hunyadi Dóra Budapest 18. kerület Almáskert lakópark infrastruktúrájának megtervezése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Csizmazia Mónika Dr. Clement Adrienne, Zajzon Gergő A Balaton vízgyűjtő egyedi szennyvíz-elhelyezési programja keretében létesített kisberendezések üzemeltetési tapasztalatainak értékelése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Dénes Szabolcs Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó Vízminőségi elemzés és szennyvíztisztítási stratégia kidolgozása az Ipoly hazai szakaszára Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Elter Ákos Béla Dr. Koncsos László, Kardos Máté A rakamazi hullámtér hidrodinamikai modellezése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Gajdics Márk Bódi Gábor, Takáts Attila A szelektíven gyűjtött műanyag sorsa Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc Települési Janotka Diána Veronika Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító Program a Szegedi Vízműnél – az V. sz. vízműtelep technológiájának tervezése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc Környezeti Jónás Georgina Teréz Dr. Laky Dóra Ammónium ion eltávolítása ivóvízből Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Kocsán Éva Klaudia Dr. Laky Dóra, Takó Szabolcs TiO2/UV fotokatalitikus oxidáció alkalmazási lehetőségei arzénmentesítés során Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Matusz Tamás Bódi Gábor Jósva-völgyi, valamint a Torna-vidéki települések vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Mészáros Lőrinc Dr. Patziger Miklós Fehérgyarmat, Panyola, Nábrád, Kérsemjén közös szennyvíztisztító telep korszerűsítésének lehetőségei Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Molnár Tamás Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító Program a Csurgói Vízműnél – ivóvíztisztító technológia tervezése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc Települési Ponekker Diána Dr. Patziger Miklós Zsámbék és térsége szennyvíztisztítása Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Psenák Balázs Dr. Clement Adrienne, Dr. Szilágyi Ferenc A Kis-Balaton Védőrendszer üzemirányításának megalapozása Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Szabó Péter Dr. Buzás Kálmán Lokális lefolyás szabályozási megoldások alkalmazása iparterületen Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Szappanos Gergő Dr. Laky Dóra Kerekegyháza és Izsák ivóvíztisztítási technológiájának tervezése Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Teremi Norbert Dr. Fülöp Roland Budapest XI. kerület Gyékényes utcai vízvezeték rekonstrukciója Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc Környezeti Udvari István Dr. Buzás Kálmán Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Mória veszélyes hulladékégető műve esetében Megtekintés
2014 Építőmérnök BSc Környezeti Vincenzo Silva Tiezzi Koncsos Tamás, Dr. Patziger Miklós Comparison of pre-denitrification wastewater treatment plants in aspect of layout and modelling techiques (angol nyelvű) Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Forgó Viktor Béla Patziger Miklós, Zajzon Gergő Mechanikai keverés hatása anoxikus medencékben Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gajda Balázs Dr. Fülöp Roland Posta járműtelep Budapest XIV. ker. Egressy út 35-51. sz. alatti telephely csatornahálózatának részleges felújítása Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Laskovics Tímea Dr.Darabos Péter Orosháza és térsége vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Magyarpolányi Attila Dr. Buzás Kálmán Felszín alatti csapadékvíz tározók méretezése dinamikus szimulációs modell segítségével Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Muhi Alexandra Dr. Patziger Miklós Kommunális hulladéklerakó csurgalékvíz-tisztítása Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Németh Bálint Dr. Laky Dóra, Dr. Patziger Miklós Ammónium ion eltávolítása ivóvízből törésponti klórozással Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Osváth Sándor Levente Dr. Licskó István, Dr. Laky Dóra Az Ivóvízminőség-Javító Program megvalósulásának folyamata Szentlőrinckátán Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Samu Katalin Dr. Patziger Miklós Kofermentáció hatása egy meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási folyamataira Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Sas Bernadett Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító program a Szegedi Vízműnél - kisminta vizsgálatok eredményeinek feldolgozása, a IV. sz. vízműtelep technológiájának tervezése Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Szabó Nándor Dr. Kozma Zsolt, Jolánkai Zsolt Makó kül- és belterületi vízrendezése, tározási lehetőségek vizsgálata WateRisk program alkalmazásával Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Tóth Árpád Dr. Patziger Miklós Buják település szennyvíztisztítása Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Tóth István Gergő Dr. Patziger Miklós A rothasztásos iszapkezelés lehetősége a BÁCSVÍZ ZRT. Nagykőrösi Szennyvíztisztító Telepén Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Varga Laura Dr. Buzás Kálmán A klímaváltozás következtében változó csapadékviszonyok alakulásának becslése Megtekintés
2014 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Ware Noémi Ráchel Dr. Kozma Zsolt, Ács Tamás Hidrológiai viszonyok és a mezőgazdasági művelés kapcsolatának vizsgálata szivárgáshidraulikai modellezéssel Megtekintés
2014 Környezetmérnök BSc Kulcsár Zsuzsanna Dr. Clement Adrienne A Feneketlen-tó vízminőségének változását befolyásoló folyamatok feltárása Megtekintés
2014 Környezetmérnök MSc Cseri Olívia Dr. Clement Adrienne A vegyszeres szennyvízkezelés felülvizsgálata egy hazai kőolaj-finomítóban Megtekintés
2014 Környezetmérnök MSc igen Nagy Ágnes Dr. Szilágyi Ferenc A Velencei-tó rövid távú vízminőség-változása a Hosszú-tisztás adatai alapján Megtekintés
2014 Környezetmérnök MSc igen Pinczehelyi Katalin Dr. Szilágyi Ferenc A Velencei-tó üledékminősége Megtekintés
2013 Építőmérnök igen Városi Buzás Balázs Dr. Licskó István Szennyvíziszap feldolgozására alkalmas komposztáló telep tervezése Megtekintés
2013 Építőmérnök igen Városi Hergovits András Dr. Buzás Kálmán, Dr. Patziger Miklós Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazásának műszaki-gazdasági értékelése egy hazai település példáján Megtekintés
2013 Építőmérnök Kiss Gertrúd Dr. Darabos Péter Csurgó-Szenta ivóvízellátó rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése Megtekintés
2013 Építőmérnök igen Települési Kovordányi Krisztián Dr. Knolmár Marcell Sopron csapadékvíz hálózatának hidraulikai modellezése Generalstorm használatával Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Almási Máté János Dr. Fleit Ernő Salsnes filter bemutatása és összevetése más kommunális szennyvíztisztításban alkalmazott fázisszétválasztási technológiákkal Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Bagdy Péter Dr. Buzás Kálmán Magas talajvízállású területen elhelyezkedő ipartelep csapadékvíz elvezetésének kidolgozása dinamikus szimulációs módszer alkalmazásával Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Báger Milán Dr. Fleit Ernő A Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Balogh Zsófia Dr. Laky Dóra Átmeneti arzénmentesítési megoldások a Zalavíz Zrt. működési területén Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Beretka Krisztián Imre Bódi Gábor Ivóvízminőség-javító program Mindszent város vízellátó rendszerének önálló fejlesztése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Bibok Attila Dr. Darabos Péter Miskolc vízellátó rendszerének felülvizsgálata Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc Devecseri Mátyás Dr. Clement Adrienne Természetes fürdőhely kialakítása és üzemeltetése a Lágymányosi-öbölben Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Gajda Balázs Dr. Darabos Péter Kertai kistérség vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Herman Zsófia Dr. Laky Dóra Technológia-módosítás eredményei a Kincsesbányai Víztisztító Üzemben Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Kovács Ákos Sándor Dr. Buzás Kálmán Csapadékvíz kezelésének és helyben történő hasznosíthatóságának vizsgálata, tározó- és szikkasztó rendszer alkalmazásával Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Krátki Zsolt Dr. Buzás Kálmán Békéscsaba, Nagyrét, elkerülő úton belüli terület csapadékvíz elvezetés tanulmányterve Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Laskovics Tímea Dr. Laky Dóra Cegléd város vízbiztonsági tervének előkészítése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Molnár Márta Dr. Buzás Kálmán Martfű település csapadékvíz elvezetésének tanulmányterve Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Muhi Alexandra Dr. Budai Péter, Horváth Adrienn Városi csapadékvíz-lefolyás nehézfém szennyezésének becslése egy mintaterületen Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Oprendek Zsófia Dr. Fleit Ernő Ipari létesítmény energetikai hatékonyság vizsgálata alternatív, megújuló energiaforrások bevonásával Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Papp Brigitta Dr. Knolmár Marcell Hidrodinamikai lehetőségek vizsgálata Zawiya csapadékcsatorna hálózatán keresztül Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Piedl András Dr. Schuchmann Gábor, Fülöp Roland Balatonalmádi Diós lakópark úthálózat és közműellátás tervezése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Pipic Dániel Bódi Gábor Makó város vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Rádi Mónika Nikolett Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor A fenntartó klórozás optimalizálása vízellátó hálózatok hidraulikai viszonyainak figyelembe vételével Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc Varga Laura Dr. Buzás Kálmán Mozgó csapadékfront hatása a csapadékcsatorna-hálózaton lefutó árhullámokra Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Ware Noémi Rachel Dr. Fleit Ernő Felszín alatti környezeti károk felmérése és a műszaki beavatkozás tervezése egy romániai volt üzemanyag tároló telepen Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc Wenczl Csaba Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító Program a Szentesi Vízműnél - technológiai megoldások műszaki és gazdaságossági értékelése Megtekintés
2013 Építőmérnök BSc Zilizi Fanni Dr. Clement Adrienne A Kis-Balaton anyagforgalmának értékelése vízkémiai Megtekintés
2013 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gurubiné Urbán Krisztina Dr. Laky Dóra, Dr. Fülöp Roland Kistérségi vízellátó rendszer hidraulikai vizsgálata Megtekintés
2013 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Krivarics Ádám Dr. Buzás Kálmán, Dr. Patziger Miklós Szennyvíztisztító telepek tervezése és üzemeltetése különböző éghajlati viszonyok között Megtekintés
2013 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Mitcsenkov Domonkos Iván Dr. Buzás Kálmán A zöldtetők hatásának vizsgálata a csapadékvíz-lefolyásra dinamikus szimulációval Megtekintés
2013 Környezetmérnök BSc Gerlinger Eszter Judit Dr. Celement Adrienne Mikroszennyezők előfordulása hazai felszíni vizekben Megtekintés
2013 Környezetmérnök BSc Kmetty Éva Dr. Clement Adrienne Szennyezőforrások feltárása és vízminőség javító intézkedések tervezése az Ipoly hazai vízgyűjtőjén Megtekintés
2013 Környezetmérnök BSc Pót Gábor Dr. Clement Adrienne A geotermikus energia hazai hasznosításának környezetvédelmi és vízgazdálkodási vonatkozásai Megtekintés
2013 Környezetmérnök BSc Simon Dorottya Dr. Clement Adrienne A Kis-Balaton tápanyagforgalma Megtekintés
2013 Környezetmérnök MSc Dudás Katalin Mária Dr. Clement Adrienne Felszíni vizek vízminőségi elemzése Megtekintés
2013 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Pápai Péter Mátyás Dr. Szilágyi Ferenc, Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó A dömösi Malom-patak a Víz Keretirányelv tükrében: vízminőségi vizsgálatok, ökológiai mederrendezés Megtekintés
2013 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Spissich György Dr. Laky Dóra Ivóvízbiztonsági terv kidolgozása a Pannon-víz Zrt. által üzemeltetett Pannonhalmi regionális vízellátó rendszerre Megtekintés
2012 Építőmérnök Berecz Attila Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Környezeti Andor Balázs Dr. Szilágyi Ferenc Murarátka község természetközeli szennyvíztisztítási tanulmányterve Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Laza Bálint Dr. Szabó Anita, Dr. Patziger Miklós A Szentendrei Szennyvíztisztító Telep teljesítményértékelése és technológia-fejlesztési javaslatok kidolgozása Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Németh Bálint Dr. Szabó Anita, Dr. Patziger Miklós Terhelés becslés és technológia-módosítási javaslatok kidolgozása a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telepen Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Samu Katalin Dr. Szabó Anita Egy kisváros szennyvíztisztításának összehasonlítása hagyományos eleveniszapos és SBR technológiával Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc Sas Bernadett Bódi Gábor Hodász nagyközség szennyvízelvezetésének tanulmányterve Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Szabadics Roland Dr. Knolmár Marcell Budapest, V. kerület Báthory utcában húzódó gyűjtőcsatorna felülvizsgálata, rekonstrukciós tanulmánya Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Tóth István Gergő Bódi Gábor Érd 6. sz. részvízgyűjtő területének vizsgálata Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Urbán Krisztina Dr. Darabos Péter Letenye vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Környezeti Varga Erika Dr. Szabó Anita, Dr. Patziger Miklós A komlói városi szennyvíztisztító telep iszapvonalának kapacitás-vizsgálata Megtekintés
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Zsiros Csaba Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító program előkészítése a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc Andrási Judit Karches Tamás Tisztavíz medence numerikus áramlástani szimulációja [angol nyelvű] Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Boros Boglárka Orsolya Dr. Buzás Kálmán Csapadékvíz-gazdálkodási megoldások hatékonyságának értékelése Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Fejes Petra Dr. Licskó István Három alföldi település ivóvízminőségének javítására alkalmas megoldások kidolgozása Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gál Judit Dr. Buzás Kálmán A Bolemán tanya vízgazdálkodási szempontú fejlesztése Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Horváth Andrea Dr. Darabos Péter Sellye térségének ivóvíz-minőség javító programja Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Imreh György Bódi Gábor Zirc város vízellátó rendszerének Gördülő Fejlesztési Terve és vagyonértékelése Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Mádi Péter Dr. Laky Dóra Megújuló energiák és víztakarékos technológiai megoldások alkalmazása háztartásokban Megtekintés
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Zajzon Gergő Dr. Fleit Ernő Szimultán nitrifikáció és denitrifikáció vizsgálata intelligens hidrogéleken kialakított biofilmek alkalmazásával Megtekintés
2012 Környezetmérnök BSc Becker Mariann Dr. Clement Adrienne Békásmegyeri Gőtés-tó állapotváltozásának vizsgálata Megtekintés
2012 Környezetmérnök BSc igen Nagy Ágnes Dr. Szilágyi Ferenc A Császár-víz vízgyűjtőjének vizsgálata vízminőségi paraméterek alapján Megtekintés
2012 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Lajtai Bálint Dr. Darabos Péter Fogyasztási igényekhez igazodó hálózati nyomásvezérlés Megtekintés
2012 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Sándor Dániel Benjámin Dr. Fleit Ernő A Lágymányosi öbölnek, mint a 2010-ben rendezendő Triatlon Világbajnokság helyszínének (feltételekhez és beavatkozásokhoz kötött) alkalmassági vizsgálata Megtekintés
2011 Építőmérnök igen Városi Bernáth Zoltán Dr. Licskó István Szennyvíziszapból készített komposzt minőségi problémái Megtekintés
2011 Építőmérnök igen Városi Kerezsi Katalin Dr. Licskó István A Tahi-kútsor környezetében létesített figyelőkút-rendszer mérési adatainak értékelése Megtekintés
2011 Építőmérnök Szabó Lóránt Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor Vízbiztonsági terv kidolgozása a Nagyigmánd - Kisigmánd települést ellátó vízbázis és tisztítás-technológiai sorára Megtekintés
2011 Építőmérnök Varga Éva Dr. Szilágyi Ferenc A Hosszúréti-patak morfológiai állapotfelmérése és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata Megtekintés
2011 Építőmérnök BSc Andrási Judit Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor Vízbiztonsági terv kidolgozása a Szolnoki Felszíni Vízmű tisztítás-technológiai sorára Megtekintés
2011 Építőmérnök BSc igen Települési Fehér Gábor Gyula Raum László M44 autóút Kardosi mérnökségi telep közmű ellátása Megtekintés
2011 Építőmérnök BSc igen Települési Gál Judit Dr. Darabos Péter Túrkeve vízellátó rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése Megtekintés
2011 Építőmérnök BSc Kareczki Renáta Dr. Laky Dóra Vízbiztonsági terv kidolgozása a Nagymarosi vízbázisra és tisztítás-technológiai sorára Megtekintés
2011 Építőmérnök BSc Matisz-Rohlicsek Éva Dr. Laky Dóra Sarud ivóvíz javító programjának vizsgálata Megtekintés
2011 Építőmérnök BSc igen Települési Terjék Katalin Dr. Clement Adrienne Szennyvízbevezetések vízminőségi hatásának elemzése és terhelhetőségének meghatározása kisvízfolyáson Megtekintés
2011 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Balogh Áron István Dr. Clement Adrienne A Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőség vizsgálata Megtekintés
2011 Környezetmérnök BSc Barna Lilla Dr. Budai Péter, Horváth Adrienn A tetőfelületekről lefolyó csapadékvizek háztartásbeli hasznosíthatósága a vízminőség függvényében, különös tekintettel a cinkszennyezésre Megtekintés
2011 Környezetmérnök BSc igen Ladányi Márta Dr. Clement Adrienne A nádasbeli anyagforgalom szerepe a Fertő-tó vízminőségének alakításában Megtekintés
2011 Környezetmérnök MSc Czermann Mónika Magdolna Dr. Clement Adrienne A Szilas-patak és vízgyűjtőjének környezeti állapotértékelése a Víz Keretirányelv szerint Megtekintés
2011 Környezetmérnök MSc igen Németh Adél Dr. Celement Adrienne Az Apátkúti-patak és vízgyűjtő területének környezeti állapotértékelése a VKI szerint Megtekintés
2011 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Pálur Szabina Dr. Clement Adrienne, Dr. Szilágyi Ferenc A Fertő-tó vízpótlási változatainak értékelése Megtekintés
2011 Környezetmérnök MSc igen Sinkáné Kovács Anita Dr. Clement Adrienne Mikroszennyezők előfordulása hazai felszíni vizekben Megtekintés
2011 Környezetmérnök MSc igen Vágvölgyi Zsófia Dr. Szilágyi Ferenc Az alsó-dunai hullámtéri vizek egyes vízminőségi kérdéseinek vizsgálata Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Annus Mihály Dr. Dulovics Dezső Érdi szennyvíztisztító telep bővítése, C-TECH technológia bemutatása, az új telep üzemeltetési költségének számítása Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Bódis Gábor Bálint Dr. Buzás Kálmán Sopron ágfalvi lakópark csapadékvíz-elvezetés hidraulikai felülvizsgálata Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Czimmermann László Dr. Dulovics Dezső Esztergom város szennyvíztisztító telepének fejlesztése Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Delacasse László Dr. Juhász Endre Szennyvíziszap kezelési és elhelyezés Zalaegerszegen, innovatív megoldások és lehetséges fejlesztések elemzése Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Dozsnyák Péter Dr. Solti Dezső Felsőforrási forrásfoglalás, Felsőforrás - Királykútközötti gravitációs nyersvíz vezeték és a Királykút - Perecesi medence közötti nyomás alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Fehér Tamás Dr. Licskó István A Mátészalka és Környéke Vízmű által szolgáltatott ivóvízben található arzén eltávolításának lehetőségei Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Figura Tibor Dr. Dulovics Dezső Tar - Mátraszőlős csatornahálózatának csatlakoztatása Pásztó szennyvízrendszeréhez Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Görög Renáta Dr. Licskó István Pókaszepetk és Gyűrűs ivóvízműveihez tartozó települések megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátásának lehetőségei Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Kiss Géza Dr. Juhász Endre Nagykőrös város települési szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszapok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Kissné Benedek Kinga Dr. Licskó István Dunai vízbázisról származó ivóvíz helyettesítése karsztvízzel Dunát érintő rendkívüli szennyezés alkalmával Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Kövér Tamás Dr. Dulovics Dezső Lövő és térsége szennyvíztisztító telep levegőztető rendszerének intenzifikálása és üzemi tapasztalatai, további intenzifikálási (fejlesztési) lehetőségek Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Lahocsinszky Róbert Dr. Darabos Péter Bagod térségi vízellátó hálózat rendszer felülvizsgálata Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Pál Attila Dr. Darabos Péter Nyárliget település vízellátásának biztosítása az Ausztria-Magyarország határon átnyúló regionális vízellátó rendszerből Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Payer Aletta Bódi Gábor Veszteség csökkentési módszerek az Érd és Térsége Víziközmű Kft-nél Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Szabó Tamás Dr. Simonffy Zoltán Kutak karbantartásának jelentősége, ütemezésének megoldási lehetőségei Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Szabó Zoltán Dr. Juhász Endre Fertőendrédi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológia fejlesztése Megtekintés
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Szarka Zoltán Dr. Licskó István Damak község jelenlegi ivóvíztisztítási rendszerének feklesztése, különös tekintettel az ammónium ionok eltávolítására Megtekintés
2011 igen Mitcsenkov Domonkos Az Ördögárok vízgyűjtőjén történő csapadéklefolyás dinamikus modellezése Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Városi Bognár-Almási Ibolya Dr. Darabos Péter Százhalombatta vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Városi Borbély Máté István Bódi Gábor, Fülöp Roland Bp. VII. ker. Wesselényi utca (Dohány utca – Síp utca közötti szakasz) csatornarekonstrukciójának vizsgálata, tervezése Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Környezeti Fábri Erzsébet Dr. Szilágyi Ferenc Balotaszállás szennyvíztisztításának megoldása természetközeli módszerrel Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Környezeti Glück Andor Dr. Buzás Kálmán, Horváth Adrienn Tetővizek hasznosítása és hasznosulása Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Környezeti Glück Dániel Budai Péter, Dr. Buzás Kálmán A forgalom dinamika hatása a közúti közlekedés nehézfém-kibocsátásaira Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Városi Iszkeitz András Dr. Licskó István Tiszaföldvár város ivóvízminőség-javításának megoldási javaslatai Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Környezeti Koncsos Tamás Dr. Melicz Zoltán Innovatív informatikai rendszerek adaptálása vízi infrastrukturális létesítmények fejlesztésére Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Városi Mészáros Lászlóné Bódi Gábor Budapest Agglomeráció Településtervezési Tervéhez a déli Szektorhoz tartozó települések vízgazdálkodásának felülvizsgálata Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Városi Molnár András Fülöp Roland Hódmezővásárhely-Kishomok szennyvízelvezetése Megtekintés
2010 Építőmérnök igen Környezeti Nálhi Ákos Bódi Gábor Sopron és térsége hulladékgazdálkodási programjának felülvizsgálata, biológiailag lebomló anyagok kezelése Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Környezeti Fejes Petra Dr. Licskó István Metanol adagolás hatásának vizsgálata az utódenitrifikációra Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc Hakstol Dávid Dr. Darabos Péter Cegléd vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Imreh György Bódi Gábor, Fülöp Roland Veszprém-Gyulafirátót városrész csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc Kurucz Máté Dr. Laky Dóra Arzén- és ammóniummentesítő technológia kidolgozása a Gyulai Vízműben Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Mádi Péter Bódi Gábor, Fülöp Roland, Dr. Tompai Zoltán Érd-Parkváros városrész szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés tervezése Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Rückert Lilla Dr. Melicz Zoltán Szennyvíztisztítás-tervezési módszertan megbízhatóságának ellenőrzése modell szimulációkkal Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Szabó Gábor Dr. Buzás Kálmán Az Ördögárok vízgyűjtőjének, a csapadéklefolyás dinamikus szimulációjához szükséges részletességű feltárása Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Környezeti Varga Orsolya Bódi Gábor Hulladéklerakás komplex megközelítésben Megtekintés
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Zajzon Gergő Dr. Melicz Zoltán, Krystyna Olanczuk-Neyman The influence of the ozonization on the biodegrabilty of secondary effluent (angol nyelvű) Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bartos Violetta Katalin Dr. Licskó István Vízminőségi problémák és lehetséges megoldásuk a Visegrádi Vízbázison Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Boda Balázs Dr. Darabos Péter A 2008. évben Kaposvár, Kanizsai utcában csőroppantással elvégzett vízvezeték-rekonstrukció során beépített KPE vízvezeték csőállapot felvétele Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Farkas Tamás Dr. Licskó István Műszaki megoldási lehetőségek Kistelek település ivóvízminőségének javítására Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Holvay Benedek Dr. Dulovics Dezső Az Oroszlányi Ipari Park MBR rendszerű szennyvíztisztító telepének bővítése és működésének hatása a városi MBR rendszerű szennyvíztisztító telepre Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kendli Richárd Dr. Darabos Péter Nagykanizsa térségi vízellátó rendszer felülvizsgálata Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Nagy Imre Bódi Gábor DMRV ZRT. Üröm - Pilisborosjenő és hozzá kapcsolódóan a Pilisi térség vízellátásának vizsgálata Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Sztrunga Szabina Dr. Melicz Zoltán Szimulációs vizsgálatok a Sárisápi Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítésének megalapozásához Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Varga Renáta Dr. Licskó István Klórozott szénvegyületek eltávolítása törésponti klórozást követően Megtekintés
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Vőneki Péter Dr. Licskó István Egy Dél-alföldi kistérségi ivóvízellátó rendszer részvétele az ivóvízminőség-javító programban Megtekintés
2009 Civil Engineer Adam Piotrowski Dr. Melicz Zoltán Evaluation of applicability of combined pre- and post-denitrification systems in wastewater treatment in Hungary Megtekintés
2009 Egészségügyi mérnök Kőrösi Nóra Laky Dóra Nitrit megjelenése az ivóvízben – műszaki és közegészségügyi vonatkozások Megtekintés
2009 Építőmérnök Babucsik Ildikó Kovács Ádám A geotermikus energia hazai, energetikai célú felhasználásának hidrogeológiai és környezetvédelmi kérdései Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Balás Boglárka Takáts Attila A szelektív gyűjtés gazdasági kérdései Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Braun Ferenc Attila Darabos Péter Baja város ivóvízellátása vízminőségi vészhelyzetben Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Dombi Ágnes Dr. Melicz Zoltán Az MBR (membrán bioreaktor) rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata magyarországi szennyvíztisztító telepek esetén Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Fekete Enikő Dr. Licskó István, Laky Dóra Mobil víztisztító berendezések alkalmazása Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Gajzer Csilla Dr. Licskó István Mérnöki munka elemzése egy 60 000 m3/d, 230 000 LEÉ kapacitású eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep próbaüzemének ideje alatt Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Gartai Balázs Dr. Koncsos László Építőmérnöki tevékenység környezeti hatásainak bemutatása néhány kivitelezési példával Megtekintés
2009 Építőmérnök Gulyás Gábor Dr. Buzás Kálmán Zajárnyékoló falak és alkalmazásuk Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Hanák Milán Dr. Buzás Kálmán, Budai Péter Belterületi csapadékvizek hasznosításának lehetőségei: műszaki megoldások és gazdasági értékelésük Megtekintés
2009 Építőmérnök Horváth Adrienn Dr. Buzás Kálmán Tetővizek minősége és a szennyező anyagok csökkentésének lehetőségei Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Horváth Viktória Dr. Buzás Kálmán Egyedi szennyvíztisztítási lehetőségek Magyarországon Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Imre Zsuzsanna Dr. Licskó István Dombóvár szennyvíztisztító telepének intenzifikálása Megtekintés
2009 Építőmérnök Kassai Zsófia Dr. Szilágyi Ferenc Az iszapkotrás hatása a Gemenc- Béda- Karapancsa ágrendszer foszforforgalmára: A Béda esettanulmány Megtekintés
2009 Építőmérnök Kiss Gertrúd Dr. Darabos Péter Siklós város ivóvízellátó rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Kollár Eszter Dr. Melicz Zoltán A csatornahálózati szennyvízminőség változás alapfolyamatai és megoldási lehetőségek a bűzproblémák mérséklésére Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Lágler Veronika Kovács Ádám, Dr. Kleb Béla A hőszivattyúk alkalmazási lehetőségei Magyarországon Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Márkus Dániel Bódi Gábor, Fülöp Roland Csepel dél csapadékvíz elvezetésének lehetőségei Megtekintés
2009 Építőmérnök Melha Márton Laky Dóra, Bódi Gábor Víztisztítási technológia tervezése törésponti klórozással Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Mics Márta Dr. Clement Adrienne, Dr. Buzás Kálmán A Tihanyi félsziget csapadékvíz elvezető rendszerének értékelése vízminőségvédelmi szempontok alapján Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Muzelák Bálint Dr. Koncsos László A Balaton vízszintszabályozási stratégiájának megalapozása Markov-láncok irányításával Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Nagy Adrienn Anita Bódi Gábor, Fülöp Roland Százhalombatta hulladék elhelyezésének lehetőségei a jövőben Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Pető Orsolya Kovács Ádám A talajerózió szabályozása a Kapos vízgyűjtőjén Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Sigmond Zoltán Dr. Buzás Kálmán Pesti Duna-parti főgyűjtő hidraulikai felülvizsgálata Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Szijjártó Tamás Budai Péter Energiatakarékosság és környezetvédelem az építési technológiákban: épületek energetikai besorolása, hagyományos és újszerű építési rendszerek összehasonlítása Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Városi Szombati Bertold Dr. Fleit Ernő Óvártej Zrt. -ipari előkezelő- üzemelési problémák és üzemviteli optimalizáció Megtekintés
2009 Építőmérnök igen Környezeti Vajnai Judit Dr. Szilágyi Ferenc Használt hévíz bevezetésének hatása a Laskó-patak ökológiai állapotára Megtekintés
2009 Építőmérnök Vladár Zoltán Bódi Gábor, Fülöp Roland Monor város csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata Megtekintés
2009 Építőmérnök BSc igen Erdei Katalin Kovács Ádám A Ráckevei-Soroksári Duna egydimenziós vízminőségi modellje a halfauna szempontjából fontos és a főbb vízminőségi paraméterek tekintetében Megtekintés
2009 Építőmérnök BSc igen Környezeti Jeszenszky Anna Dr. Buzás Kálmán Százhalombatta város zöldhulladékainak komposztálása Megtekintés
2009 Építőmérnök BSc igen Települési Kovács Péter Fülöp Roland Látrány, Visz, Somogybabod, Somogytúr és Gamás települések szennyvízelvezetésének döntés előkészítő tanulmány Megtekintés
2009 Építőmérnök BSc igen Települési Pieskó Erzsébet Knolmár Marcell GeneralStorm csatornahidrodinamikai modell kalibrálása Megtekintés
2009 Környezetmérnök igen Drégyelyi-Kiss Gabriella Kozma Zsolt Klímaváltozás hatása egy elméleti vízi ökoszisztéma diverzitására Megtekintés
2009 Környezetmérnök Szegedi Tamás Dr. Melicz Zoltán A Gyulai Közüzemi Kft. szennyvíztelepének vizsgálata, lehetséges jövőbeni forgatókönyvek alapján Megtekintés
2009 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Böröcz Tamás Dr. Buzás Kálmán, Budai Péter Közúti járművek ásványolaj-kibocsátásainak vizsgálata Megtekintés
2009 Környezetmérnök BSc igen Czermann Mónika Magdolna Dr. Clement Adrienne, Dr. Kleb Béla Városi környezetben lévő kis tavak vízminőségi problémái: a XI. kerületi Feneketlen-tó vízminősége és szabályozása Megtekintés
2009 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Nagy Ágnes Dr. Clement Adrienne Észak-magyarországi vízgyűjtő VKI szerinti állapotértékelése és intézkedési program tervezése Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Büki Levente Dr. Darabos Péter A hálózati veszteség csökkentés lehetőségeinek vizsgálata Székesfehérvár vízellátó hálózata kapcsán Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Dénesi Istvánné Szilágyi Erzsébet Dr. Buzás Kálmán PAH és EPH komponensek eloszlásának vizsgálata, az M1-M7-es autópálya mentén Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Domonkos Ernő Dr. Dulovics Dezső Gödöllő város szennyvíztisztító telepének csapadékvíz befolyásoltság vizsgálata Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat György Attila Dr. Darabos Péter Nyomásfokozó gépházak rekonstrukciója Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Haász János Dr. Buzás Kálmán Vízfolyások fenntartása, csapadékvíz csatornázás Megtekintés
2009 Szakmérnök Lados Adrienn Dr. Dulovics Dezső A Csornai szennyvíztisztító telepen keletkezet szennyvíziszap kezelése, és ártalommentes elhelyezése Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Magyar László Dr. Dulovics Dezső A Debreceni Szennyvíztisztító Telep fejlesztése Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Máté Ferenc Dr. Licskó István Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító programban résztvevő 4 db Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vízmű próbaüzemi tapasztalatai Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Mészárosné Újfalusi Gabriella Dr. Licskó István A vízkeménység szerepe a szennyvíztisztítás és iszapkezelés különböző szakaszaiban Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Mucsi András Dr. Dulovics Dezső Épületen belüli szürkevíz-hasznosító berendezés kifejlesztése Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Musa Ildikó Dr. Melicz Zoltán A halfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Somlai Péter Dr. Dulovics Dezső Lenti szennyvíztisztító telep fejlesztése Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Tóthné Gaál Viktória Dr. Licskó István Tisztítási hatásfok intenzifikálása kis szennyvíztisztító telepeken a Fejérvíz Zrt. területén – eredmények, tapasztalatok Megtekintés
2009 Szakmérnök Törőcsik Anita Dr. Dulovics Dezső Nitrogén eltávolítás energetikai vonatkozásai az eleveniszapos szennyvíztisztításban Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Üveg István Dr. Clement Adrienne A Komárom-Koppánymonostori sérülékeny vízbázis védelme Megtekintés
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Virág János Dr. Licskó István Változatok a Dél-Békési térségben megvalósuló ivóvízminőség-javító programra Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Környezeti Ács Tamás Dr. Simonffy Zoltán A vízháztartás és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák kapcsolata a Nyírségben Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Városi Almási Gábor Bódi Gábor Nagymaros-Visegrád vízellátásának vizsgálata Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Városi Bebiák József Bódi Gábor Oroszlány Óváros szennyvíz és csapadékcsatorna hálózat rehabilitációja Megtekintés
2008 Építőmérnök Derts Zsófia Dr. Koncsos László Árvízi kockázat a Tisza-völgyben a klímaváltozás tükrében Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Környezeti Fülöp Júlia Dr. Simonffy Zoltán A balatonfűzfői Nitrokémia ipratelep kármentesítési munkáinak elemzése, tervezése Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Környezeti Ganszky Márton Dr. Koncsos László A Hortobágy ökológiai vízpótlása, a tiszai árvízi szabályozás függvényében Megtekintés
2008 Építőmérnök Hága Judit Dr. Licskó István Környezetbarát polielektrolit alkalmazása az ivóvíztisztításban Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Kaposvári Péter József Raum László Veszprém Megyei Jogú Város vízbázisvédelmi térinformatikai rendszerének bemutatása Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Városi Major Mónika Bódi Gábor Székesfehérvár, Belváros szennyvízcsatorna rekonstrukció Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Városi Majoros Edina Márta Knolmár Marcell Sáránd utcai szennyvízátemelő vízgyűjtő területéhez tartozó lakóterület szennyvízcsatornázásának megoldása Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Városi Máthé Julianna Anita Laky Dóra Aktív szén adszorberek működésének értékelése a Fővárosi Vízművek Csepeli Víztisztító Egységében Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Környezeti Molnár Katalin Dr. Koncsos László Tájgazdálkodásra és mélyártéri tározásra alkalmas területek többszempontú elemzése a Tisza-völgyben Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Környezeti Sajgó Álmos Sándor Géza A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek összehasonlító értékelése Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Környezeti Szabó Krisztián Kovács Ádám Diffúz szennyezési modellek összehasonlító elemzése Megtekintés
2008 Építőmérnök igen Városi Szücs Petra Dr. Melicz Zoltán Aluminát tartalmú vegyszerek alkalmazása szennyvíztisztítási célokra Megtekintés
2008 Környezetmérnök Csepella Edina Az Aszódi Veszélyes Hulladék Lerakó Telep 2007/I. negyedéves monitoring vizsgálata Megtekintés
2008 Környezetmérnök igen Fetter Éva Dr. Clement Adrienne Belterületi lefolyásból származó tápanyag terhelés meghatározása Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Balta Bernadett Dr. Juhász Endre A Zirc térségi, települési agglomerációban keletkező szennyvíziszapok kezelési lehetőségei, gazdaságossági értékelés Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Farkas Anett Dr. Juhász Endre Szennyvíziszap kezelés és elhelyezés Nyugat-Baranyában Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Galambos Péter Dr. Dulovics Dezső Miskolc Városi Szennyvíztisztító Telep szennyvízvonali rekonstrukciójának tanulmánya Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Gombos László Dr. Juhász Endre A keletkező szennyvíziszap elhelyezés előtti mennyiségének csökkentési lehetőségei a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Felső-Szabolcsi Üzemigazgatóság által üzemeltetett záhonyi szennyvíztisztító telepen Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Hegedűs Ágnes Zsuzsanna Dr. Némedi László Hévízkivételek, hévízhasznosítás és elhelyezés helyzete Magyarországon és a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Karácsony-Vuity Veronika Dr. Simonffy Zoltán A Molnári, Murai Vízbázis védelme, javaslatok a vízbázis tényleges biztonságba helyezésére Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Karády Zsolt Dr. Licskó István Víztisztító üzem létesítési lehetőségeinek vizsgálata a MIVÍZ Kft. Tapolcai Vízbázisán Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Koós Máté Dr. Juhász Endre Dudar kistérségi szennyvíztisztító telep vizsgálata Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kraicsovics Ferenc Dr. Juhász Endre Szerves kondicionáló szerek gazdaságos alkalmazásának bemutatása a gépi iszapsűrítésben és víztelenítésben, a székesfehérvári szennyvíztisztító telep kapcsán Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Laczi Péter Dr. Licskó István A környezetterhelési díj csökkentésének lehetőségei a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Pinczési Miklós Dr. Dulovics Dezső A közműves szennyvízelvezető és -tisztítóművel gazdaságosan el nem látható területek szennyvíztisztítási lehetőségei Megtekintés
2008 Szakmérnök Rácz Tímea Dr. Melicz Zoltán Az anaerob mezofil rothasztás víztelenítésre gyakorolt hatása Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Somody Csaba Dr. Juhász Endre A polielektrolitok helye és szerepe a magyarországi szennyvíziszapok kezelésében Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Szelei István Raum László A mecsekpölöskei horgásztó rekonstrukciója Megtekintés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szojkó Gábor Dr. Licskó István Dél-dunántúli települések alternatív ivóvízminőség-javító programjainak kidolgozása Megtekintés
2008 Harangozó Gábor Dr. Melicz Zoltán Az Apostagi Szennyvíztisztító Telep mőködésének vizsgálata, javaslatok kidolgozása a tisztítási rendszer hatásfokának javítására Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Habarics Attila Bódi Gábor Kitakarás nélküli közműfelújítások technológiái Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Juhász Emese Dr. Buzás Kálmán, Knolmár Marcell A csatornatározás szerepe a lefolyásszabályozásban Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Környezeti Kardos Máté Dr. Koncsos László A folyóbeli vízmozgás számításának gyors algoritmusa és annak összekapcsolása a QUAL-II vízminőségi modellel Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Kóré Emese Bódi Gábor, Fülöp Roland, Laky Dóra Ivóvízhálózat rekonstrukciótervezése döntéstámogató módszer alkalmazásával Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Kovács Mónika Dr. Darabos Péter Somló környéki települések szennyvíz-csatornázási koncepcióterve Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Lehocki Imre Dr. Darabos Péter A fővárosi vízellátó rendszer 44. zónájának felülvizsgálata Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Óvári Mónika Knolmár Marcell Békásmegyeri csatornahálózat hidraulikai vizsgálata, modellezése Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Szabady Péter Raum László Szennyvíziszapok kezelési lehetőségei, az elhelyezés és a hasznosítás alternatíváinak vizsgálata, vonatkozó szabályozási rendszere Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Környezeti Tomolya Helga Dr. Buzás Kálmán Iparterület szénhidrogénnel szennyezett talajának remediálása Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Városi Tóth Tímea Bódi Gábor Teljesítménymutatók alkalmazhatóságának vizsgálata a hazai közmű üzemeltetésben Megtekintés
2007 Építőmérnök igen Környezeti Vincze Vilmos Takáts Attila Kockázatelemzés és gazdasági háttér a kármentesítésben Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bartus János Dr. Licskó István Különböző megoldások kidolgozása Szerencs és térsége vízműrendszerben szolgáltatott ivóvíz minőség-javításához Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Borosné Császti Mónika Dr. Licskó István Nagyigmánd község vízminőség-javító programja Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bukta Ferenc Dr. Buzás Kálmán Poroszló község szennyvízcsatorna hálózat felülvizsgálata, a vizsgálati módok bemutatása, az eredmények kimutatása és számítással történő alátámasztása Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Cselovszki Zoltán Dr. Dulovics Dezső Győr MJV Szennyvíztisztító Telep iszap- és biogáz vonal intenzifikálásának lehetőségei Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Garamhegyi László Dr. Licskó István Az ÉRV Zrt. Borsodsziráki Vízmű tisztítás technológiájának korszerűsítése Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Hoffer Gábor Dr. Licskó István Alsó-Szigetközi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálása Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Hollósiné Óvári Piroska Dr. Dulovics Dezső Bük település szennyvíztisztító telep felülvizsgálata, intenzifikálási javaslat Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kovácsné Benkó Zsuzsa Dr. Dulovics Dezső Gyöngyös város szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója és a rekonstrukció utáni tisztító hatása a Gyöngyös-patakra Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kulik Zoltán Dr. Dulovics Dezső Iszapkezelési stratégia váltás a Pécsi Vízmű Zrt-nél Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Neer József Bódi Gábor Ivóvízhálózati veszteségek csökkentésének módszerei, alkalmazásuk a Pécsi Vízmű Zrt-nél Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Spissich Ákos Dr. Dulovics Dezső Az écsi szennyvíztisztító telep intenzifikálása Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szűcs Anikó Dr. Licskó István Putnok város szennyvíztisztító telepének intenzifikálása Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Vargáné Mészáros Katalin Dr. Dulovics Dezső Kéthelyi szennyvíztisztító telep működésének vizsgálata, értékelése Megtekintés
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Zalka Csaba Knolmár Marcell Győr város csatornahálózatának felülvizsgálata, a nagyobb záporok okozta hidraulikai terhelések csökkentésénrk céljából Megtekintés
2007 igen Földvári Miklós Dr. Buzás Kálmán Vákuumos csatornázási rendszerek és alkalmazhatóságuk Megtekintés
2007 Pletyák Dávid Dr. Melicz Zoltán A szervesanyag eltávolítás és nitrifikáció hatásfokának növelése kémiai előtisztítás alkalmazásával az ÉDV Zrt. Esztergomi Szennyvíztisztító telepén Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Környezeti Csongrádi Gábor Dr. Buzás Kálmán Közúti és vasúti zajárnyékolási létesítmények Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Városi Éri Balázs Bódi Gábor A bauxitbányászat megszűnésének kihatása a nyitrádi vízbázisra és a NYBRV rendszerére Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Földvárszky Attila Dr. Clement Adrienne Térinformatikai rendszer kidolgozása települési (vízi közmű), emissziós és felszíni vizes adatbázisok integrálásával Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Városi Gyurcsik Tamás Róbert Bódi Gábor Budaörs, Törökugrató térségének csapadékvíz-elvezetési tanulmányterve Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Városi Kovács Béla Bódi Gábor Törökbálint településközpnt vízi-közműveinek felülvizsgálata, fejlesztési javaslata Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Városi Molnár Mónika Bódi Gábor Pécs, Fogadó és Minda utca környékének csatornázása Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Nagy Linda Dr. Fleit Ernő A budapesti kisvízfolyások környezeti állapota, és környezetvédelmi rehabilitációs lehetőségei Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Környezeti Sas Brigitta Bódi Gábor Környezeti kármentesítés Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Városi Tercsi Miklós Dr. Darabos Péter Tiszaalpár község szennyvízelvezető hálózatának terve Megtekintés
2006 Építőmérnök igen Környezeti Vajda Emese Bódi Gábor Az alumínium és hulladékai Megtekintés
2006 Környezetmérnök igen Ilyés Tamás Dr. Buzás Kálmán, Dr. Fleit Ernő Nyugat-dunántúli bezárt ásványolaj termék tároló kármentesítése Megtekintés
2006 Környezetmérnök igen Korda András Dr. Fleit Ernő A mennyiségi kockázatelemzés módszertana és gyakorlata - A környezeti kármenedzsment a mennyiségi kockázatelemzés módszereivel Megtekintés
2006 Környezetmérnök igen Németh Balázs Ákos Dr. Szilágyi Ferenc Az Estergom-Kertvárosi Palatinus-tó hasznosítási terve Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Bodzsár József Dr. Dulovics Dezső A Tiszaföldvári szennyvíztisztítótelep intenzifikálásának vizsgálata Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Dósa Attila Bódi Gábor Vecsés vízellátó rendszerének fejlesztése Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kalenics János Dr. Licskó István Dombóvár város ivóvízellátásának korszerűsítése Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kiss József Dr. Simonffy Zoltán A tatabányai XVI/A vízbázis vizsgálata, fejlesztése rekonstrukciója Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kulcsár Zoltán Dr. Juhász Endre A Bioenergia hasznosítása a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Madár Csaba Dr. Buzás Kálmán Balatonfüred és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása során fellépő környezeti problémák és megoldásuk Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Sárosi István Dr. Licskó István Gyáli Vízmű FERMASICC típusú vastalanító berendezések bővítése Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Solymosi Hajnalka Dr. Licskó István A DVR RT. Balatonőszöd Felszíni Vízmű 2002. és 2005. közötti működésének összehasonlító értékelése Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szekeres Teodóra Dr. Juhász Endre Kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása a szolnoki szennyvíztisztító telepen előállított komposzt pédáján Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Tasnádi Ágnes Knolmár Marcell Csatornahálózatok vizsgálata, a vizsgálati eredmények korszerű kiértékelése, a kiértékelési módszerek bemutatása és összehasonlítása mintaszakaszokon keresztül Megtekintés
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Túri Ferenc Dr. Dulovics Dezső A Hódmezővásárhelyi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése és fejlesztése Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Abrankó József Bódi Gábor Sükösd és Érsekcsanád községek szennyvízcsatornázási terve Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Agócs István Bódi Gábor Őrbottyán vízellátásának vizsgálata Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Bartos Péter Bódi Gábor A Pilisi-medence vízellátásának vizsgálata, modellezése Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Berecz Tibor Dr. Darabos Péter Baja város csatornázatlan utcáinak szennyvízelvezetése – tanulmányterv és Bajaszentistván városrész csatornázásának kiviteli terve Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Bereczky Ákos Dr. Szilágyi Ferenc A Velencei-tó vízminőség-szabályozási tanulmánya a Víz Keretirányelv szempontjainak figyelembevételével Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Bolla Katalin Dr. Darabos Péter Mosonmagyaróvár szennyvízcsatorna-hálózatának rekonstrukciója Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Csengődi József Knolmár Marcell Marcali-Horvátkút városrész szennyvízelvezetésének engedélyezési terve Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Forintos Ádám Dr. Buzás Kálmán, Dr. Orosz Csaba Településüzemeltetés katasztrófa-helyzetekben Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Gálffy István András Dr. Licskó István, Laky Dóra, László Balázs Arzén eltávolítása ivóvízből a koagulációs/flokkulációs technológia alkalmazásával Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Gáspár Endre Gábor Dr. Darabos Péter Ugod község belterületi vízrendezése Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Halász Gergely Dr. Dulovics Dezső Szennyvíziszap kezelési és elhelyezési stratégia kidolgozása a Pécsi Vízmű Rt. Pécs-pellérdi szennyvíztisztító telepe számára Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Hekk Andrea Dr. Fleit Ernő Respirometriás mérések módszertani továbbfejlesztése Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Lengyel János Dr. Mészáros Gábor A Csepel-szigeti víztermelő rendszer üzemeltetésének fejlesztése Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Molnár Viktor Dr. Licskó István Betonkeverő üzem szennyvízhasznosítása Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Pájer Zsolt Dr. Clement Adrienne A magyarországi kommunális szennyvizek tisztításának országos értékelése (és a befogadók vízminőségére gyakorolt hatásának elemzése) Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Rátkai Attila Raum László Mosonmagyaróvár, Bartók Béla utca csatornahálózatának rekonstrukciója, a csatorna rekonstrukció alapelvei - tanulmányterv Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Schubert Barnabás Péter Dr. Koncsos László Numerikus hidrológiai modell felépítése és alkalmazása kis vízgyűjtőn kialakuló anyagáramok leírása céljából Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Székely Lajos Dr. Darabos Péter Települések megváltozott fogyasztásának hatása a vízellátó rendszerre Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Szilágyi Béla Dr. Clement Adrienne, Kovács Ádám Diffúz tápanyagterhelés meghatározásának módszerei Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Szűcs Anita Bódi Gábor Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető rendszer felülvizsgálata Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Városi Takács Piroska Dr. Fleit Ernő Városi szennyvizek vízminőségi havária hatásainak vizsgálata hazai kisvízfolyásokon Megtekintés
2005 Építőmérnök igen Környezeti Visontai Kristóf Dr. Buzás Kálmán, Fenyős Dóra Az M1-M7 közös szakaszán lebonyolodó forgalomról származó zajterhelés felmérése és csökkentése zajtérkép készítéssel Megtekintés
2005 Környezetmérnök igen Környezettechnológia Szilágyi Eszter Dr. Licskó István, László Balázs Kisvízfolyások Víz Keretirányelven alapuló monitorozási rendszerének kidolgozása Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bárdos Bartók Miklós Csaba Dr. Darabos Péter Értékesítési különbözet falusi jellegű települések kis-regionális rendszereinél Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Csernátoni István Dr. Dulovics Dezső A Tuzsér településen lévő 1000 m3/d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep tisztítási hatékonyságának vizsgálata, javaslat a telep korszerűsítésére Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Gyürky Borbála Orsolya Dr. Dulovics Dezső Karcag város szennyvíztisztító telep bővítése membrán technológia alkalmazásával Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Sütő Vilmos Dr. Dulovics Dezső Energiafelhasználás és energiatermelés optimalizálása a kecskeméti szenyvíztisztító telepen Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szanyi Krisztina Dr. Dulovics Dezső A Dorogi Szennyvíztisztító Telep üzemellenőrzése Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Talabér Tibor Melicz Zoltán Keszthely Szennyvíztisztító Telep foszforkibocsátásának csökkentése homokszűrő alkalmazásával Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Ujszászi Imre Dr. Dulovics Dezső Kecskeméti Szenyvíztisztító Telep teljes folyamatirányításának előkészítése Megtekintés
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Vörös Róbert Dr. Darabos Péter Kecskeméti I. és II. sz. vízműtelepek vízterhelési részarányának optimalizálása Megtekintés
2005 Labrorczi Tamás Budapest XVII. Ker. Rákoshegy ferihegyi út- Erdő utca- Erdődűlő utca- MÁV által határolt terület szennyvízcsatornázása Megtekintés
2005 Seiler Arnaud Dr. Melicz Zoltán Operational problems of final clarifiers due to improper design in Hungary : case studies Megtekintés
2004 Építőmérnök igen Fülöp Bence Dr. Fleit Ernő Confutation of Folklore in Design of Secondary Clarifiers (angol nyelvű) Megtekintés
2004 Építőmérnök Fülöp Roland Pilis ivóvízművének rekonstrukciója Megtekintés
2004 Építőmérnök igen Környezeti Pőcze Katalin Dr. Dulovics Dezső Kistérségi szennyvíziszap komposztáló telep tervezése Megtekintés
2004 Építőmérnök igen Környezeti Tombor Katalin Clement Adrienne, Simonffy Zoltán Települések alatti szennyezett talajvíz hatása kis vízfolyások vízminőségére, egy zalai mintaterület példája alapján Megtekintés
2004 Környezetmérnök igen Szilágyi Ágnes Dr. Szilágyi Ferenc, Fleit Ernő A pilisvörösvári bányatavak ökológiai potenciáljának vizsgálata tórehabilitáció szempontjából Megtekintés
2004 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Gyarmati Imre Dr. Dulovics Dezső Dél-Budai szennyvíztisztító telep technológiai méretezése Megtekintés
2004 Balázsné Borbély Erzsébet Különböző terhelésű és technológiájú szennyvíztisztító telepek hatásfokának vizsgálata Megtekintés
2004 Budai Zsolt Gyova-Mámai Holt-Tisza környezetének fejlesztése Megtekintés
2004 Czibók András Szennyvízelvezetés vizsgálata Pécs Mecsekoldali és Mecsekszentkúti Területein Megtekintés
2004 Csonka Izabella A csapadékvíz-hasznosítás lehetőségei kistelepüléseken Megtekintés
2004 Fülöp Katalin Enying és térsége regionális szennyvízcsatornázása Megtekintés
2004 Galambos István Markov-láncok elméletének alkalmazása vízminőségi mutatók vizsgálatára Megtekintés
2004 Gáldonyi Mihály Kis szennyvíztisztító telepek üzemeltetési problémái az Északdunántúli Vízmű Részvénytársaságnál Megtekintés
2004 Horváth-Varga László Radioaktív hulladékkezelés helyzete Magyarországon Megtekintés
2004 Hürkecz Márta Nyíregyháza meglévő csatornahálózatának felülvizsgálata rekonstrukciós szempontból Megtekintés
2004 Ilcsik Huba Csőhálózati rekonstrukció tervezési metódusai, kiválasztási, és kivitelezési módszerek ismertetése példák bemutatása Megtekintés
2004 Kajári Éva Lajoskomárom és további két kistelepülés ivóvízminőségi problémáinak ismertetése és megoldási lehetőségei Megtekintés
2004 Kassai Máté Az oroszlányi szennyvíztelep rekonstrukciója az EU Víz Keretirányelv alapján Megtekintés
2004 Kenyeres Bálint István Pécs-Somogy, Vasas és Hird csatornázásának tanulmányterve Megtekintés
2004 Kozák Éva Engineering Measures to reduce air pollution in urban Area case Study for the city of Békéscsaba Megtekintés
2004 Maróti Tibor Imre Ivóvízhálózati rekonstrukció tervezése szivárgásvizsgálattal Megtekintés
2004 Nagy Katalin Vác város levegőminőségi állapotának vizsgálata Megtekintés
2004 Nauner Katalin Mátészalkai városi víztisztító mű arzénmentesítés problémájának megoldása Megtekintés
2004 Nusser Viktória Győr-Ménfőcsanak szenny-, és csapadékvíz elvezetése Megtekintés
2004 Nyéki István Hajdúszoboszlón üzemelő vízbázis biztonságba helyezése Megtekintés
2004 Peer András Szentgotthárd város kaszagyár rekonstrukciós terve Megtekintés
2004 Pernyész Zsolt A település csapadékvíz hasznosítása Megtekintés
2004 Petri Béla A Sopron Térségi Regionális Vízmű újraindítási lehetőségei Megtekintés
2004 Petrikó Péter Építési hulladék mennyiségének csökkentése Megtekintés
2004 Prókai Péter Kisvárosok, községek szennyvízhálózatának beruházási folyamata, a tervezésmegvalósítás műszaki, gazdasági, jogi elemzése Megtekintés
2004 Rása Gábor Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep eleveniszapos rendszerének az ellenőrzése légzésmérési módszerekkel Megtekintés
2004 Sándor Zsolt Sándorfalva nagyközségi ivóvizének minősége és tisztítási lehetőségeinek értékelése a 201/2001 (X. 25.) Korm. Rendelet alapján Megtekintés
2004 Sipos Donát Adrián Ivóvízvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója az ÉDV Rt-nél Megtekintés
2004 Ungár Ervin Kommunális hulladéklerakók vízszigetelési megoldásainak összehasonlítása Megtekintés
2004 Vas Péter A nyíregyházi agglomerációban keletkező szennyvizek elvezetésének vizsgálata Megtekintés
2004 Zakar Katalin A borgátai fürdő fejlesztési lehetőségei Megtekintés
2003 Építőmérnök igen Csuvár Gábor Dr. Szilágyi Ferenc A gyökérmezős szennyvíztisztítás tapasztalatai és alkalmazási lehetőségei Megtekintés
2003 Környezetmérnök igen Müller Mónika Edit Dr. Szilágyi Ferenc A gyökérmezős szennyvíztisztítás üzemeltetési tapasztalatai: Sióagárd esettanulmánya Megtekintés
2003 Bárány Péter A létesítmény üzemeltetés építőmérnöki kérdései, különös tekintettel a közműellátásra Megtekintés
2003 Barkóczi Viktor Gyopáros-tó rehabilitációja Megtekintés
2003 Bilics Anikó A Rába és a Mosoni-Duna hidraulikai kölcsönhatásainak elemzése az HEC-RAS ( United States Army Corp of Engineers Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) program felhasználásával Megtekintés
2003 Csapó Imre Mosonmagyaróvár Feketeerdei Vízmű üzemeltetési tapasztalatai Megtekintés
2003 Csertán Gábor Ságvár Község szennyvízelvezetése Megtekintés
2003 Galambos Péter Miskolc város szennyvíztisztító telep szennyvízvonal rekonstrukciója Megtekintés
2003 Galántai Zsuzsanna Soproni komposztálótelep műszaki tervezése Megtekintés
2003 Kis Dániel Bag Nagyközség jövőbeli hulladékgazdálkodási problémái Megtekintés
2003 Kiss Gergely Győr-Ménfőcsanak és térsége szennyvízcsatornázása Megtekintés
2003 Korcsmáros Rudolf Folyás község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása terve Megtekintés
2003 Lakiné Karácsony Julianna A szelektív hulladékgyűjtési rendszer felülvizsgálata a komposztálás tükrében Megtekintés
2003 Molnár András Karbantartási tevékenység informatikai támogatása az Északdunántúli Vízmű Részvénytársaságnál Megtekintés
2003 Niszler Balázs A Kőröshegyi Völgyhídról (M7 autópálya) származó csapadékvíz tisztítása Megtekintés
2003 Sütő Péter Göd III. ütem szennyvízcsatornázása Megtekintés
2003 Tímár Gábor A DUNAFERR ivóvíz hálózatának műszaki és gazdasági vizsgálata Megtekintés
2002 Építőmérnök igen Környezetmérnöki Dénes Tímea Dr. Fleit Ernő Szervetlen mikroszennyezők vizsgálata a Tisza vízgyűjtőjén Megtekintés
2002 Építőmérnök igen Városi Varga Csaba Dr. Fleit Ernő Települési szerves hulladékok anaerob biológiai kezelése (német nyelven) Megtekintés
2002 Bárdos Szilvia Balatongyörök szennyvízszikkasztásának hatása az Erzsébet-forrás minőségére Megtekintés
2002 Boda Balázs Kaposvár város VI. számú vízműtelepe gyűjtővezetékeinek rekonstrukciós vizsgálata Megtekintés
2002 Büki Péter A vályog permeabilitásának vizsgálata különféle alapanyagok és felületképzések esetén Megtekintés
2002 Csejtei László Harka Kópháza szennyvizeinek átforgatása a soproni szennyvíztisztító telepre, a nagycenki szennyvíztisztító telep tehermentesítése Megtekintés
2002 igen Déri Zoltán A ZALAVÍZ Rt. Által üzemeltetett ivóvízművek rekonstrukciós és fejlesztési igényei Megtekintés
2002 Fehér Zsuzsanna A hulladékgazdálkodás megoldandó feladatai Megtekintés
2002 Fülöp László Gergely Aerob gyorskomposztálás fejlesztése az üzemeltetési tapasztalatok alapján, a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Műben Megtekintés
2002 Hartwig Ágnes Envirpmental Management System (EMS) Implementation of EMS based on the ISO 14 000 standards in waste water purifikation plants in Friesland, the Netherlands Megtekintés
2002 Homola Anett Energiafelhasználás vizsgálata a kecskeméti szennyvíztisztító telepen Megtekintés
2002 Juhász László A megújuló energiaforrások felhasználhatósága Magyarországon Megtekintés
2002 Kendli Richárd Nagykanizsa város szennyvíztisztító telepén az iszapkezelés kiépítése Megtekintés
2002 Keresztes Csaba Szarvas város szennyvízcsatornázása Megtekintés
2002 Kiss Adrienn A szárazföldi flotációs iszaptározó (Gyöngyösoroszi) környezetvédelmi rekultivációs terve Megtekintés
2002 Lázár László 10 000 LE kapacitású, az EU-s követelményeket kielégítő szennyvíztisztító telep tanulmányterve Megtekintés
2002 Lelovics László A kecskeméti PÓLUS-RING üzletközpont csatornázási rendszerének állapotértékelése Megtekintés
2002 Oros Attila Győrtelek kistérségi vízmű ivóvíztisztítási technológiájának kialakítása Megtekintés
2002 Pálfi Viktória Ivett Környezetvédelmi hatástanulmányok hazai és EU szabályozása Megtekintés
2002 Pál-Szabó István Telekommunikációs rádió bázisállomás terve Megtekintés
2002 Patócs Zsolt Az Alsó-Tápió és a Jászság kisrégiójának szennyvízelvezetési tanulmányterve Megtekintés
2002 Rohály Tibor Húsipari Szennyvíztisztítás SBR Technológiával Megtekintés
2002 Salamon Zsuzsanna A hulladéklerakás környezeti hatása Megtekintés
2002 Sebestyén Klaudia Dél-Budai főgyűjtő (XXII. kerület) vízgyűjtő területének vizsgálata Megtekintés
2002 Szabadkai Zsolt Békéscsaba szennyvízcsatornázása Megtekintés
2002 Szalai János Tápió menti régió szennyvízkezelése Megtekintés
2002 Szász Ottó Az ökológiai vízfolyásrendezés Megtekintés
2002 Szeverényi György Műanyag csövek a szennyvízcsatornázásban Megtekintés
2002 Szilágyi Zoltán Budapest XXIII. Ker. Millenium-telep szenny- és csapadékvíz elvezetése Megtekintés
2002 Tóth Zsolt Az ASM-1 modell elemzésére alkalmas számítógépes szoftver Megtekintés
2001 Építőmérnök igen Hadnagy Emese Dr. Buzás Kálmán, Clement Adrienne Diffúz tápanyagterhelések nagyléptékű modellezése Megtekintés
2001 Építőmérnök igen Környezeti Jánosi Erika Dr. Buzás Kálmán, Clement Adrienne Az egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazhatóságának vizsgálata Megtekintés
2001 Csőre József Csaba SENTAB vezetékek meghibásodásai, javítási és rekonstrukciós módszerei Megtekintés
2001 Gajzer András Nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek üzemeltetése Megtekintés
2001 Győrffy Zoltán Kétfázisú anaerob szennyvíziszap rothasztás Megtekintés
2001 Hajdu Balázs Reduction of CO2 emissions and of hazardours trace gases by energy conversation in the city of Graz Megtekintés
2001 Kalach Krisztián A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten Megtekintés
2001 Knézy Ágnes Baja északi és keleti részének csapadékvízelvezetése Megtekintés
2001 Kosztik Szilvia Sopron, 2-1-0 főgyűjtő rekonstrukciós változatok vizsgálata Megtekintés
2001 igen Kőváriné Szabó Erzsébet Az Élővíz-csatorna vízminőségének vizsgálata Megtekintés
2001 Kristóf György Megtekintés
2001 Misbrebber Márton Minőségbiztosítás a szolgáltatásban Megtekintés
2001 Panics Zoltán A városrendezés hatása a lefolyási tényezőre Megtekintés
2001 Sinka Tibor Kunszentmártoni hulladéklerakó életciklusának elemzése Megtekintés
2001 Sinka Tibor Zalaegerszeg - Búslakpuszta regionális hulladéklerakó megvalósítási folyamatának vizsgálata Megtekintés
2001 Subkégel Annamária Üdülőterrületek közművesítési lehetőségeinek vizsgálata Megtekintés
2001 Székely István Siófoki szennyvíztisztító telep iszap és gázvonalának rekonstrukciója Megtekintés
2001 Tomosi Károly Budapest, IX. ker. Nagyvárad tér Szent István Kórház csatorna rekonstrukciójának tervezése Megtekintés
2001 Tomosi Károly Budapest, IX. ker. Nagyvárad tér Szent István Kórház csatorna rekonstrukciójának tervezése Megtekintés
2001 Varga Enikő Mellékletek Megtekintés
2000 Barsi Orsolya Az M0 autóút 3 sz. autóút, és M3 autópálya közötti szakaszának környezeti hatásai Megtekintés
2000 Fridrich Kinga Síkvidéki települések szennyvízcsatornázása Megtekintés
2000 Kalász István Kazincbarcika és környéke hulladékelhelyezése Megtekintés
2000 Kiss Norbert Dél-Bács-Kiskun megye szennyvízcsatornázása Megtekintés
2000 Kovács Viktória Biológiai és kémiai szennyvíztisztítási technológiák kombinációjának hatása a keletkező szennyvíziszapok tulajdonságaira Megtekintés
2000 Molnár Tibor A Balaton körüli regionális szennyvízelvezető rendszer környezeti hatásainak értékelése Megtekintés
2000 Németh Rita Az Általér vízgyőjtő vízminőségszabályozása Megtekintés
2000 Sándor Zsolt Használt termálvíz kezelése, végső elhelyezése Megtekintés
2000 Varga Ákos A soproni szennyvízelvezető rendszer vizsgálata Megtekintés
1999 Építőmérnök igen Végső Viktor Dr. Dulovics Dezső Kállósemjén község biológiai szennyvíztisztító telepének tanulmányterve Megtekintés
1999 Ajler Angelika Bp. II. ker Paprikás-patak környéke csapadékvíz elvezetése Megtekintés
1999 Bagi Gellért Bakod község szennyvíztisztításának tanulmányterve Megtekintés
1999 Boros István Tározásos lefolyásszabályozás a Duna-parti főgyűjtő Jászai Mari tér feletti szakaszának vízgyűjtő területén Megtekintés
1999 Dittrich Ernő A Szelidi -tó vízminőség - szabályozása Megtekintés
1999 Dzsundzsák Ferencné Kistelepülések szennyvízcsatorna rendszerének kiválasztási szempontjai Megtekintés
1999 Fábián Géza "Hernádnémeti és térsége csatornázásának várható hatása Miskolc keleti ""sérülékeny"" vízbázisára" Megtekintés
1999 Hancz Gabriella Az antroposzféra metabolizmus Megtekintés
1999 Hargita Orsolya Sitkei folyékony hulladék kezelő telep környezeti vizsgálata Megtekintés
1999 Hermándy-Berecz Gábor Eger szennyvíz csatorna hálózatán jelentkező meghibásodások üzemeltetési szempontból történő vizsgálata Megtekintés
1999 Igaz Mariann Balatonakarattya csapadékvíz elvezető csatornarendszer tanulmány terven Megtekintés
1999 Joseph Nakhlé Csapadékvíz csatornázás megvalósítási lehetóségei különböző éghajlati viszonyok között Megtekintés
1999 Juhász Attila Mellékletek Megtekintés
1999 Juházs Attila Csomád település csatornázása Megtekintés
1999 Kakuk András A patszűrésű víztermelés sajátosságai az Érdi Vízműveknél Megtekintés
1999 Kecskeméthy Anna A talajszennyezés környezeti kockázatai Megtekintés
1999 Kereszturi Péter Vízelosztó hálózatok rekonstrukciós modelljei különös tekintettel a csőhálózati rekonstrukció gazdasági hatásaira Megtekintés
1999 Kovács László Dunaújváros megyei jogi város környezeti állapota Megtekintés
1999 Kovács Szilvia Hévizek visszasajtolásának kérdése a hódmezővásárhelyi komplex geotermikus közműrendszer példáján Megtekintés
1999 Lábdy Jenő A fehértó - majsai és a körös - éri vízgyűjtő összehasonlító hidrológiai vizsgálata Megtekintés
1999 Magyari Julianna Kaposvár város szennyvíztisztító telepe Megtekintés
1999 Monozlay Enikő Csatornahálózatok üzemeltetése. Üzemeltetési szabályzat Megtekintés
1999 Nyíriné Horváth Katalin Ivóvízellátó hálózatok üzemeltetése. Üzemeltetési szabályzat Megtekintés
1999 Papp Dénes A nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telep szennyvíziszap kezelésének fejlesztése fűtött rothasztók alkalmazásával és biogáz hasznosítással Megtekintés
1999 Pintér Árpád Zala megyei kistelepülések csatornaműveinek elemzése Megtekintés
1999 Rátky Pál A vízszolgáltatás mennyiségi feltételei a Kurca kettősműköködésű főcsatornán Megtekintés
1999 Román Pál Matematikai statisztikai módszerek minőségbiztosítási célú alkalmazása a szennyvíztisztítás területén Megtekintés
1999 Rona Péter Árvízvédelmi beruházások környezeti hatásvizsgálata Megtekintés
1999 Szebenyi Erika Optimális szennyvízelvezetési üzem meghatározása Megtekintés
1999 Szemán József Fővárosi Vízművek Rt. Műszaki Nyilvántartó Rendszer (MIR) Megtekintés
1999 Taxner György Makó város szennyvíztisztító telepe. Előzetes környezeti hatásvizsgálat Megtekintés
1999 Tóth László A Pannon - víz Rt. Ivóvízhálózatának diszpécserszolgálata Megtekintés
1999 Tóth Szabolcs Zala megyei csatornamű beruházások hatékonysága Megtekintés
1999 Tóth Tamás Támogatások a csatornamű beruházásokban Magyarországon a 90-es években Megtekintés
1999 Tóth Tibor Vízműkutak rekonstrukcióját előkészítő vizsgálatok Megtekintés
1999 Veres József A Felső - Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelősség illetékességi területén lévő szennyvíztisztító telepek üzemeltetési problémái Megtekintés
1999 Vörös Róbert Energia és energiaköltség optimalizálás a kecskeméti I -es számú vízműtelep üzemére Megtekintés
1999 Wagner Viktória Szennyvíziszap keletkezése és elhelyezése Pest megyében Megtekintés
1998 Építőmérnök igen Borbíró Zsuzsanna Dr. Szilágyi Ferenc Az ökológiai szempontú vízfolyás mederrendezés Magyarországon Megtekintés
1998 Építőmérnök igen Tarcsafalvi Andrea Dr. Dulovics Dezső Egyedi szennyvízelhelyezés jelene és jövője Megtekintés
1998 Szakmérnök igen Radács Attila Dr. Madarassy László Az Eger-víz környezetharmonikus vízgyűjtőfejlesztési tanulmánya Megtekintés
1998 Balogh István A Kis - Balatont a Keszthely - sármelléki lápról érő tápanyagterhelések vizsgálata, különös tekintettel a keszthelyi szennyvíztisztítóról származó terhelésekre Megtekintés
1998 Buka Tamás "46.sz. főút Gyomaendrőd elkerülő szakaszának döntéselőkészítő vizsgálata; Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány" Megtekintés
1998 Dobó István A mesztegnyői kisrégió települési szilárd hulladék kezelésének és elhelyezésének tanulmányterve Megtekintés
1998 Dudás Tamás Szennyvíziszapok égetése Megtekintés
1998 Hecker Patrik László Szabadegyháza és térsége szennyvíztisztítása Megtekintés
1998 Horváth Csaba Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet csapadékvíz - és szennyvízhálózatának fejlesztése az új épület igényeinek megfelelően Megtekintés
1998 Juvancz Gabriella Kommunális hulladéklerakó környezeti hatásvizsgálata Megtekintés
1998 Kelemen László BE Rt. Kelenföldi Hőerőmű vízgazdálkodásának rendszervizsgálata Megtekintés
1998 Kocsis Ádám Budai Duna jobbparti szennyvízfőgyűjtő csatorna nyomvonalkijelölési tanulmány Megtekintés
1998 Kohán Gábor Kétegyháza szennyvízelvezetése, tisztítása Megtekintés
1998 Kovács Attila János A kőszegi strand rekonstrukciója Megtekintés
1998 Kövesi Attila A Sajó vízrendszerének infrastuktúrális fejlesztése és vízminőség szabályozási alternatívái Megtekintés
1998 Miklós Melinda A tavas szennyvíztisztítás helye Gyula város szennyvíztisztításában Megtekintés
1998 Nagy László Újkígyós nagyközség csatornázása Megtekintés
1998 Ocskó Sándor A tározás szerepe a szennyvíztisztításban Megtekintés
1998 Princz Gábor A FVM Rt. Komplex üzemirányítási rendszerének elemzése Megtekintés
1998 Rédei Ferenc A tápiószelei szilárd hulladéklerakó telep jelene és jövője Megtekintés
1998 Riffer Zsuzsanna A balatonfüredi szennyvíztisztító telep intenzifikálási lehetőségei Megtekintés
1998 Seben Pál Kevermes és Lökösháza települések szennyvízelvezetése, tisztítása Megtekintés
1998 Somodi Ferenc A hőmérséklet hatása a nitrogén és a foszfor eltávolítására Megtekintés
1998 Somodiné Kaliczka Csilla Balatonfüred III. zónájának hálózatfejlesztése Megtekintés
1998 Szilágyi Zsolt A nádastavas és gyökérmezős szennyvíztisztítás tervezési irányelvei és összehasonlító elemzése Megtekintés
1998 Vécsei Tibor Segédlet települési környezetvédelmi program készítéséhez Megtekintés
1997 Bérczi András Mátészalka város ivóvízbázisának leírása Megtekintés
1997 Biri Gábor Mosószergyár vízgazdálkodásának rendszer vizsgálata Megtekintés
1997 Biró József A közúti forgalom káros hatása Balaton vízminőségére Megtekintés
1997 Gombás Károly Zalagyömörő Térségi Vízellátó Rendszer üzemvitelének vizsgálata Megtekintés
1997 igen Horváth Hajnalka Dr. Somlyódi László, Dr. Szilágyi Ferenc A Nitrokémia Rt szennyvíztisztításának felülvizsgálata Megtekintés
1997 Jakab Krisztián Velencei -tavi térség szennyvízelvezetésének fejlesztési koncepciója Megtekintés
1997 Kaposvári Kázmér Szolnok városi ivóvíztisztítómű működésének, fejlesztésének bemutatása Megtekintés
1997 Kovács László Ivóvízhálózatok karbantartási és rekonstrukciós módszerei és ezek alkalmazása Dunaújvárosban Megtekintés
1997 Leitner László A mosonmagyaróvári főgyújtó-szennyvíztisztító telep átmeneti üzeme optimalizálásának és iszap kezelési kérdéseinek vizsgálata Megtekintés
1997 Melicz Zoltán Investigation of a highly loaded floc blanket settling reactor for wastewater tretment Megtekintés
1997 Sziládi Péter Természetes szennyvíztisztító rendszerek alkalmazhatósága Magyarországon Megtekintés
1997 Tóth Tamás Energiaracionalizálás a mátészalkai csatorna és szennyvíztisztító rendszeren Megtekintés
1997 Varga Zsolt Domaszék község csatornázása Megtekintés
1996 Építőmérnök igen Fonyó György A Kis-Balaton tározó eutrofizálódásának vizsgálata Megtekintés
1996 Arnhoffer András Zalaszantgróti regionális vízellátó rendszer üzemvitelének vizsgálata Megtekintés
1996 Báti Gergely Tavas szennyvíztisztítás Hajdú - Bihar megyében Megtekintés
1996 Czuczor László Small-scale on-site anaerobic waste water treatment Megtekintés
1996 Csörnyei Géza Pécs, pellérdi kútgyüjtőhálózat hidraulikai felülvizsgálata Megtekintés
1996 Deli András Vízügyi Igazgatósági Települési Víziközmű Információs Rendszer rendszerterve Megtekintés
1996 Fejes Péter C. üzem szennyvizének tisztítása SBR reaktorral Megtekintés
1996 Felhős Koppány Szennyvíztisztítási alternatívák hatékonysága Megtekintés
1996 Károlyi László A békéscsabai szennyvíztisztító telep korszerüsítése Megtekintés
1996 Kiss Attila Mesterséges mocsarak közép-európai alkalmazásának lehetőségei a szennyvíztisztításban Megtekintés
1996 Kiss György A Dél -budapesti ivóvízhálózat tisztítási és rekonstrukciós programja és első ütemként a csepeli területen történő megvalósulása Megtekintés
1996 Line Lid, Tone Kristin Myklebust Water Quality Modelling and Cost - Effective Muncipal Wastwater Treatement Megtekintés
1996 Lovász Viktor Hajdúvid telepüs biológiai szennyvíztisztítójának tervezése Megtekintés
1996 Magyari Zoltán A Balaton megmentéséért tett intézkedések sikerei és kudarcai Megtekintés
1996 Mizere Istvánné Csatornahálózatok korróziója Megtekintés
1996 Németh József Tápanyag - eltávolítás modell vizsgálata Megtekintés
1995 Őz Tamás Debrecen, Csapókert városrész gravitációs szennyvízcsatornázás tanulmányterve Megtekintés
1995 Vida Zotmund Alpár Kaposvár ivóvíz ellátása Megtekintés
1994 Gebefügi Sándor Pilisvörösvár szennyvízcsatornázásának tanulmányterve Megtekintés
1994 Németh Ádám Vízellátó hálózat költségoptimális üzemvitele Megtekintés
1994 Vízkeleti Zsolt Csillaghegy csatornázása I. ütem ( Batthyány u.-Mátyás király útja -Fodros u. - József Attila u. által határolt terület) Megtekintés
1993 Dajka István Vízminőségi paraméterek változásának modellezése vízellátó hálózatban Megtekintés
1993 Hegyi Ildikó Mezőtur - Felsőváros csapadékvíz elvezetése Megtekintés
1993 Lasancz Tamás A kis szennyvíztisztító telepek magyarországi alkalmazása Megtekintés
1993 Nagy Tibor Tárgyi eszközök nyilvántartása Megtekintés
1993 Nyíri Lajos Térinformatika és közműtervezés Megtekintés
1993 Péterné Varga Zsuzsanna Veszprém megye csatornázási és szennyvíztisztítási koncepciója Megtekintés
1993 Petrovai Péter Várpalota vízellátó rendszerének analízise Megtekintés
1993 Polyák István Vízfogyasztási adatok feldolgozása és előrejelzése Megtekintés
1993 Szalai Róbert K település szennyvíztisztítása Megtekintés
1993 Tanyi László Mezőtur II. üzem szennyvízcsatornázása Megtekintés
1993 Újlaki Péter A mélységi vízbázis üzemeltetésének tapasztalati és várható következtetései a debreceni példán keresztül Megtekintés
1992 dr. Geráné Mészáros Mária Makó város szennyvíztisztításának tanulmányterve Megtekintés
1992 Fejes Gábor """M"" repülőtér üzemanyag szennyeződés vizsgálata" Megtekintés
1992 Gy. Molnár Sándor Víztisztítómű létesítése Hadháztégláson Megtekintés
1992 Vargáné Mészáros Katalin K település szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának tanulmányterve Megtekintés
1992 Vimola Dóra Bécs és Budapest szennyvíztisztításának és csatornázásának összehasonlítása Megtekintés
1991 Bertalanffy Tibor A balatonfüredi települési hulladéklerakó biogáz kinyerésének intenzifikálása Megtekintés
1991 Dr. Bordóczyné Székely Emőke Természetes szennyvíztisztítási módok alkalmazása Megtekintés
1991 Kugler Gyula Devecser vízellátó rendszerének felülvizsgálata. Az üzemoptimalizálás lehetőségeinek meghatározása Megtekintés
1991 Kúti Erika A Műszaki Üvegipari Szövetkezet vízgazdálkodásának felülvizsgálata Megtekintés
1991 Majthényi László Vízkárelhárítás és környezetvédelem Megtekintés
1991 Nagy Andrea A Pilisszentlélek települési szilárd hulladék kezelésének megoldása Megtekintés
1991 Németh Gábor Nitrifikációt és denitrifikációt biztosító eleveniszapos szennyvíztisztítás számítógépes méretezése Megtekintés
1991 Régi Gyula Tanulmány a bőrenyvgyári szennyvíz biológiai tisztításáról Megtekintés
1991 Reicher Péter A Budapesti Tejipari Vállalat Keletpesti Tejüzem szennyvízelőtisztításának tanulmányterve Megtekintés
1991 Samir Chado Water treatment of ground water remowal of iron and manganese Megtekintés
1991 Strisch Erzsébet Nagymaros település vízellátó rendszerének hidraulikai felülvizsgálata Megtekintés
1991 Székely Csaba Ercsi község csatornázási tanulmányterve Megtekintés
1991 Városi Zoltán Energiaracionalizálás a szennyvíztisztításban Megtekintés
1991 Zajon Imre Nagykanizsai szennyvíztelep bővitése Megtekintés
1990 Enyedi - Egyed Szilvia A Velencei tó rekreációja Megtekintés
1990 Kolos Gábor Optimerung von Hyperboloidrührer für die Anwendung bei der Abwasserreinegung Megtekintés
1990 M. Taha Said Ahmed Removal of iron and mangan from ground water Megtekintés
1990 Párt Gyula Az ivóvíz klórozása során keletkező anyagok és biológiai hatásaik Megtekintés
1990 Török Gábor Markaz község szennyvíztisztító telep tervezése Megtekintés
1989 Bácskai Orsolya Esztergom város szennyvíztisztító telepe Megtekintés
1989 Kálvin Imre Vízellátó rendszerek szivattyúinak kiválasztása Megtekintés
1989 Lénárt László Víztisztító gyorsszürők öblítése Megtekintés
1989 Pető Pál A gyógyszer -, növényvédőszer - és intermediergyártás akuális környezetvédelmi kérdései és feladatai Megtekintés
1989 Szabó Béláné Az Almásfüzitői Timföldgyár vízgazdálkodásának fejlesztése Megtekintés
1989 Szabó Zsolt Nem csatornázott települések szennyvízeinek elhelyezése kisberendezések Megtekintés
1989 Szita Edit A csarnai tejporgyár ipari szennyvízeinek tisztítása Megtekintés
1989 Tóth István Balatonszéplaki víztisztítómű rekonstrukciója Megtekintés
1988 Antal Lázár Műszaki leírás a Mohácsi Farostlemezgyár ipari-szennyvíztisztításának tanulmánytervéhez Megtekintés
1988 Bálint István A veresegyházi strandfürdő fejlesztése Megtekintés
1988 Balogh István Püspökladány MÁV Votatási Telep vízgazdálkodása Megtekintés
1988 Csőke Sándor Az Ördögárok főgyűjtő csatorna vízgyűjtő területén huzódó Mártirok utja - Retek utca - Szilágyi Erzsébet fasor - Trombitás utcai mellékgyüjtő terhelhetőségének vizsgálata Megtekintés
1988 Göcze Ferenc Keszthely - Hévíz vízellátó rendszerének rekonstrukciója Megtekintés
1988 Horváth István Badacsony térség szennyvízelvezetésének és tisztaságának tanulmánya Megtekintés
1988 Moranszki Gábor A FŐTÁV Észak Budai Fűtőmű vízgazdálkodás rendszerének terve Megtekintés
1988 Radics József Boglárlelle - Császta szennyvízelvezetési tanulmányterve Megtekintés
1988 Székely Tamás A Keszthely szennyvíztisztító telep komplex vizsgálata Megtekintés
1988 Szilágyi Ildikó Debrecen I. sz. víztermelő telepének rekonstrukciója Megtekintés
1987 Adamkó Miklósné Aluminiumárugyár vízgazdálkodási rendszerének vizsgálata Megtekintés
1987 Balogh Szabó Miklós A Videoton Elektronikai Vállalat törzsgyára vízgazdálkodási rendszerének állapot felvétele Megtekintés
1987 Bencze Dénes A Papiripari Vállalat Dunaújvárosi Papirgyár ipari vízgazdálkodási rendszere Megtekintés
1987 Hajtó Gábor A sajóládi vízmű II. üzeme Megtekintés
1987 Hancz Gabriella A Dunaújvárosi fürdő fejlesztése Megtekintés
1987 Hoffmann Anikó A korrozió megszüntetése a kaposvári távvezetéken Megtekintés
1987 Mohácsi Erika Komjádi úszoda rekonstrukciója Megtekintés
1987 Nagy Márton A Dunamenti Hőerőmű Vállalat ezen belül a Vegyi - és Vízüzem Vízgazdálkodási rendszere Megtekintés
1987 Patricia Caso "Egy kitakarás nélküli csatornajavitás - ""Bonex"" eljárással -terve" Megtekintés
1987 Török Zsuzsanna Ásotthalom víztisztítóműve Megtekintés
1987 Varsányi Sándor A PV. Lábatlani Papirgyára vízgazdálkodási rendszerének állapotfelvétele, fejlesztésének vázlatos rendszertechnológiai terve Megtekintés
1986 Gáborjáni Szabó Gábor A termovisiós vizsgálatok alkalmazása a környezetvédelemben Megtekintés
1986 Sallai Zoltán A Kiskunhalasi Strandfürő Megtekintés
1985 Gazsi Ildikó A települési folyékony hulladékok kezelési lehetőségeinek vizsgálata a hazai középvárosok ( 8000 - 50000 m3/ d szennyvízhozam) szennyvíztisztító telepein Megtekintés
1985 Ilyés Imre Antal Az 5000 - 15000 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telepeken keletkező iszapok keletkezése és elhelyezése Megtekintés
1985 Lehoczki Ferenc A budapesti agglomeráció regionális csatornázásának tanulmányterve Megtekintés
1985 Marton Gábor Mohácsi vastalanitó Megtekintés
1985 Somlyay Csaba Szennyvíztisztító telep méretezése commodore 64 tipusú számítógéppel Megtekintés
1985 Zajzon Imre A murai vízmű II. üzeme Megtekintés
1985 Zsadányi Péter A Velencei tó környéki regionális csatornahálózat üzemelésének szimulációs vizsgálata Megtekintés
1984 Ábrahám Judit Balatonfüred és Tihany térségében keletkező szennyvízek kivezetése a Balaton vízgyűjtőjéről Megtekintés
1983 Németh Gy. Géza Fertőd község csatornázásának és szennyvíztisztitásának tanulmány, illetve kiviteli terve Megtekintés
1983 Somlyai László Kaposvár Deseda - víztározó sportközpont csatornázása és szennyvíztisztítása Megtekintés
1981 Geiszt László Győr vízművének bővítése Megtekintés
1981 Kereszturi János Települési szennyvíziszap víztelenítése, különös tekintettel a gépészeti problémákra Megtekintés
1978 Garai György Tanulmány készítése szennyvíziszapok víztelenitési technológiáiról és elhelyezési lehetőségeiről Megtekintés
1977 Szilágyi Ildikó Tanulmányterv a zsiradék eltávolitásáról a kommunális szennyvízekből Megtekintés
1977 Tóth András Pápa város vízelvezetésének távlati terve Megtekintés
1975 Madaras Gábor 18 000 fős üdülő-település szennyvíztisztítási terve Megtekintés
1975 Szilléry László Szivattyúzott pozitív kutas vízműtelep Megtekintés
1974 Kemény Imre A villamosenergia felhasználás különböző hatásfoku eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárások alkalmazása esetén Megtekintés
1971 Mészáros Erzsébet Eger város szennyvíztisztítása Megtekintés
1971 Nagy Zoltán Műanyagtöltésű csepegtetőtestes és hagyományos töltésű csepegtetőtestes háziszennyvíztisztító telepek összehasonlító gazdaságossági vizsgálata és a műanyagtöltésü csepegtetőtest kiviteli terve Megtekintés
Szakmérnök Atkári Ágota Nagy foszfáttartalmú felszín alatti vizek arzénmentesítése granulált vas-oxiddal (GEH) Megtekintés
Szakmérnök Bereczki Anikó A hagyományos eleveniszapos és a BIOCOS szennyvíztisztítási technológia összehasonlító elemzése Megtekintés
Szakmérnök Dénes Sándor A medgyesbodzási regionális vízbázis biztonságba helyezése Megtekintés
Szakmérnök Dukai Attila A szakaszos betáplálású eleveniszapos és a természetközeli szennyvíztisztító telep kidolgozása és összehasonlítása 1000 LE terhelésű telep esetén Megtekintés
Szakmérnök Ferenczi István Javaslat Kövegy község kommunális szennyvizeinek tisztítására Megtekintés
Szakmérnök Kis Gergely Görbeháza vízellátó rendszer ivóvízminőség-javítása - spontán nitrifikációt megvalósító ivóvíz-tisztítási technológia méretezése Megtekintés
Szakmérnök Kovács Zoltán Nematodák megjelenésének, adaptálódásának, az általuk okozott problémák megszüntetésének és megelőzésének vizsgálata a Szolnoki Felszíni Vízmű különböző technológiai egységeiben Megtekintés
Szakmérnök Ladovszki Csaba A 15 000 m3/d kapacitásúra bővített érdi szennyvíztisztító telep iszapkezelési technológiájának bemutatása és értékelése Megtekintés
Szakmérnök Márkus Ferenc Tököli tervezett csápos kutak nyersvizeinek minőségelemzése és tisztítás-technológiai terve Megtekintés
Szakmérnök Rácz Zoltán Telkibánya község szennyvíztisztító telepén keletkező kommunális szennyvíziszap kezelése és ártalommentes elhelyezése Megtekintés
Szakmérnök Sárközi Zsófia Anikó A Fővárosi Vízművek Zrt. EWO AID 8 RO P-5000 típusú mobil víztisztító és csomagoló berendezésének működtetése Megtekintés
Szakmérnök Takó Szabolcs A Kincsesbányai Vízmű vízkezelési technológiájának módosítása Megtekintés
Szakmérnök Zbiskó Judit Átány község ivóvízhálózatában jelentkező vízminőségi probléma megoldása Megtekintés
Várnai Krisztina A Fővárosi Állat- és Növénykert anyagáramainak elemzése Megtekintés