Tartós hőteher tartószerkezetek teherbírására gyakorolt hatásának algoritmikus modellezése / Algorithmical modeling of the effect of permanent heat load on the load bearing of engineering structures

Primary tabs

Nyilvántartási szám: 
24/09
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.brigitta@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az extrém terhelések, például a tűzteher mérnöki szerkezetek viselkedésére gyakorolt hatása még nem teljes mértékben feltárt terület, és nem állnak rendelkezésre szabványosított eljárások, amelyek általánosan alkalmazhatóak bármely körülmények között. A tűzteher hatással van a szerkezet tönkremeneteli megbízhatóságára több szempontból. Azon kívül, hogy a teher extrém jellege nagyfokú bizonytalanságot jelent, a kifejtett hőhatás a szerkezeti anyagok mechanikai viselkedését is negatívan befolyásolja a tönkremenetelt megelőző szakaszban. A bizonytalanság nem csupán a teherben értelmezhető, hanem a szerkezet egyéb paramétereiben is, például a geometriai kialakításban, az anyagminőségben stb. A tönkremeneteli valószínűség megállapításához valamennyi, a szerkezet válaszát befolyásoló paraméter bizonytalanságát egyidejűleg figyelembe kell venni. A megbízhatósági analízis egy kidolgozott módszertan a tönkremeneteli valószínűség számítására a valószínűségi változókkal leírt paraméterek hatásának elemzésével. A megbízhatósági analízis különböző sztochasztikus módszereket foglal magában.

A kutatás célja a tűzteher időbeli lefolyása során fellépő jelenségek egyidejű vizsgálata a szerkezet mechanikai viselkedésének jobb megértése és a numerikus modellezés fejlesztése céljából. Ehhez szükséges a tűz terjedésének és annak környezetében a rendszert jellemző adatokban keltett hatásnak (pl. hőmérsékleteloszlás) időbeli leírása, amely függ a szerkezet geometriai és anyagi kialakításától. A szerkezeten belül a hőterjedés időbeli leírása részletes szerkezeti elemzést, például végeselemes modellezést igényel, amely lehetővé teszi a kidolgozandó eljárás általánosabb alkalmazhatóságát, csökkentve annak függését szerkezetspecifikus jellegét. A hőmérsékleti teher hatással van a szerkezeti anyagok teherbírására és állékonyságára is, mivel a magas hőmérséklet jellemzően rontja a szerkezet merevségét és szilárdságát, befolyásolja a képlékenyedést stb. A kutatás célja ezen jelenségek együttes hatásának vizsgálata, a tervezés számára alkalmas algoritmizált számítási módszertan kidolgozása, és összetevőinek implementálása numerikus számítások céljára. A kutatás hozzájárulhat a tönkremeneteli valószínűség pontosabb becsléséhez.

Az elvégzendő részfeladatok:
• Az érintett kutatási területek releváns irodalmának feldolgozása.
• A modellezést befolyásoló valószínűségi változók meghatározása a tűzterhelés és a vizsgált szerkezetek hőtechnikai és mechanikai viselkedésének vonatkozásában.
• A tűzterhelés leírása numerikus szimulációk számára a valószínűségi változókkal leírt bizonytalanságok figyelembevételével, szerkezetekre gyakorolt hőhatás megállapítása, szimulációk végrehajtása és értékelése, tervezési számára szolgáló módszerek megfogalmazása és algoritmizálása.
• A hőteher szerkezeti anyagokra gyakorolt hatásának leírása a tűzterhelés eredményeinek egyirányú kapcsolásával a valószínűségi változókkal leírt bizonytalanságok figyelembevételével, szimulációk végrehajtása és értékelése tipikus építőmérnöki szerkezeteken (acélszerkezetű csarnok, vasbeton épület stb.).
• A teljes rendszer megbízhatósági analízise a választott paraméterekkel, az eredmények értékelése és új méretezési módszerekre javaslat létrehozása.

***

The effect of extreme loads, such as fire load, on the behavior of engineering structures is not yet fully explored, and there are no standardized procedures available that can be generally applied in all circumstances. The fire load affects the failure reliability of the structure in several ways. In addition to the fact that the extreme nature of the load involves a high degree of uncertainty, the thermal action also negatively affects the mechanical behaviour of the structural materials in the stage before failure. Uncertainty can be interpreted not only in the load, but also in other parameters of the structure, for example, in the geometric design, material quality, etc. In order to determine the failure probability, the uncertainty of all parameters affecting the response of the structure must be taken into account simultaneously. Reliability analysis is a developed methodology for calculating the failure probability by analyzing the effect of parameters described by random variables. Reliability analysis involves various stochastic methods.

The aim of the research is to simultaneously investigate the phenomena that occur during the course of the fire load in order to better understand the mechanical behaviour of the structure and to develop numerical modeling. This requires a temporal description of the spread of the fire and the effect caused by the data characteristic of the system in its environment (e.g. temperature distribution), which depends on the geometric and material design of the structure. The temporal description of heat propagation within the structure requires a detailed structural analysis, for example finite element modeling, which enables the more general applicability of the procedure to be developed, reducing its dependence on the structure-specific characteristics. The temperature load also affects the load-bearing capacity and stability of the structural materials, since high temperature typically deteriorates the stiffness and strength of the structure, affects plasticity, etc. The aim of the research is to investigate the combined effect of these phenomena, to develop an algorithmic calculation methodology suitable for planning, and to implement its components for the purpose of numerical calculations. The research can contribute to a more accurate estimate of the failure probability.

The tasks to be performed:
• Sureveying the relevant literature of the research areas involved.
• Determination of the random variables influencing the modeling in relation to the fire load and the thermal and mechanical behavior of the examined structures.
• Description of the fire load for numerical simulations taking into account the uncertainties described with random variables, determination of thermal effects on structures, execution and evaluation of simulations, formulation and algorithmization of methods for design.
• Description of the effect of heat load on structural materials by one-way connection of fire load results taking into account the uncertainties described with random variables, execution and evaluation of simulations on typical civil engineering structures (steel structure hall, reinforced concrete building, etc.).
• Reliability analysis of the entire system with the chosen parameters, evaluation of the results and creation of proposals for new design methods.

A téma meghatározó irodalma: 

1. Balogh T; Vigh LG: Optimal fire design of steel tapered portal frames, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 61: 4 pp. 824-842., 19 p. (2017)
2. Balogh T; Vigh LG: Complex and comprehensive method for reliability calculation of structures under fire exposure, FIRE SAFETY JOURNAL 86 pp. 41-52., 12 p. (2016)
3. Balogh T; Vigh LG: Optimum reliability of a steel tapered portal frame structure exposed to fire, In: Wald, F; Burgess, I; Rukavina, J M; Bjegovic, D; Horova, K (szerk.) 4th Application of Structural Fire Engineering ASFE 2015 Proceedings of the International Conference in Dubrovnik, Prague, Csehország: Czech Technical University in Prague, (2015) pp. 177-182. Paper: 106, 6 p.
4. Guo Q; Jeffers AE: Finite-element reliability analysis of structures subjected to fire, JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING, ASCE 141–144. (2015)
5. Eamon CD; Jensen E: Reliability analysis of prestressed concrete beams exposed to fire, ENGINEERING STRUCTURE 43, 69–77. (2012)
6. Eamon CD; Jensen E: Reliability analysis of reinforced concrete columns exposed to fire, FIRE SAFETY JOURNAL 62, 221–229. (2013)

A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 

1. Fire Safety Journal (2023; Q1: Chemistry, Physics and Astronomy; Q2: Material Science, Safety, Risk, Reliability and Quality)
2. Construction and Building Materials (2023 Q1)
3. Journal of Structural Engineering (2023 Q1)
4. Engineering Structures (2023 Q1)
5. Periodica Polytechnica: Civil Engineering (2023 Q3)
6. Acta Polytechnica Hungarica (2023 Q2)
7. Anyagvizsgálók lapja
8. Építés  Építészettudomány (2023; Q3: Architecture; Q2: Conservation, Visual Arts and Performing Arts)
9. Journal of Mechanical Behavior of Biomedical Materials (2023; Q2: Biomaterials, Biomedical Engineering, Q1: Mechanics of Materials)

A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 

1. Tóth BK; Lengyel A: Energetically stable curve fitting to hyperelastic models based on uniaxial and biaxial tensile tests. JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 153 p. 106476 Paper: 106476 (2024)
2. Hlavička V; Biró A; Tóth BK; Lublóy É: Fire behaviour of hollow core slabs. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 411 p. 134143 Paper: 134143 (2024)
3. Czétényi A; Lakatos IÉ; Tóth BK; Kiss RM: Finite element simulations of a single type I collagen fibril, using a novel cross-linking system. JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 143 Paper: 105874, 8 p. (2023)
4. Tóth BK; Lengyel A: Novel curve fitting method based on constrained optimization for the modelling of human brain aneurysms using Mooney-Rivlin hyperelastic materials in the entire range of deformations til rupture. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 24 : 2 pp. 95-108. , 14 p. (2022)
5. Bánsághi Sz; Sári V; Szerémy P; Lehotsky Á; Takács B; Tóth BK; Haidegger T: Evidence-based Hand Hygiene - Can You Trust the Fluorescent-based Assessment Methods? ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 18: 11 pp. 269-283., 15 p. (2021)

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 

1. Hlavička V; Biró A; Tóth BK; Lublóy É: Fire behaviour of hollow core slabs. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 411 p. 134143 Paper: 134143 (2024)
2. Tóth BK; Lengyel A: Energetically stable curve fitting to hyperelastic models based on uniaxial and biaxial tensile tests. JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 153 p. 106476 Paper: 106476 (2024)
3. Bánsághi Sz; Sári V; Szerémy P; Lehotsky Á; Takács B; Tóth BK; Haidegger T: Evidence-based Hand Hygiene - Can You Trust the Fluorescent-based Assessment Methods? ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 18: 11 pp. 269-283., 15 p. (2021)
4. Galasko Gy; Toth B: A közelmúltban tervezett, illetve kivitelezett ponyvaszerkezetek, ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 35: 2 pp. 213-227., 15 p. (2007)
5. Tóth BK; Bojtár I; Raffai G: Biomechanical properties and analysis of the mechanical parameters of human cerebral aneurysms, ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 16: 3 pp. 104-110., 7 p. (2006)

Státusz: 
elfogadott