Környezettudatos építőipari termékfejlesztés paramétereinek kölcsönhatása /Interaction of parameters in environmentally conscious construction product development

Primary tabs

Nyilvántartási szám: 
21/33
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A környezettudatos termékfejlesztés a 90-es évek második felétől segíti a termékek környezeti teljesítményének javítását a teljes életciklust alapul vevő elemzéseknél. A globális felmelegedés és a CO₂-kibocsátás növekedésének visszafogása egy újfajta koncepciót jelent az épületek tervezésében és kivitelezésében.
A kutatás témája interdiszciplináris, a fenntarthatóság és egészséges épített környezet kialakításának megoldásait vizsgálja a körforgásos gazdaság szempontrendszerét szem előtt tartva. A célkitűzés a nyersanyag kitermeléstől kezdve a gyártási folyamaton át a beépítésig, majd az épület üzemeltetése során az életút végéig, tehát a teljes életcikluson keresztül beazonosítani és értékelni a legnagyobb környezeti hatást jelentő szakaszokat és az ezt eredményező anyagokat és/vagy folyamatokat. A módszertan kidolgozásánál az építési termékek közül a burkolóanyagok kerülnek a fókuszba. 
A kutatás során a tervezés, technológiai megoldások és használat összefüggései alapján a tartósságot befolyásoló termékjellemzők laboratóriumi vizsgálata és az eredmények értékelése a feladat. A felületi struktúra és profilanalízis számszerűsítésével a burkolóanyagok karbantartása és tisztíthatósági kérdései elemezhetők a hosszú távú használhatóság érdekében. A burkolatkialakítás hibáinak és károsodás lehetőségeinek megismerésével az életciklus szemléletű termékfejlesztés során az anyagszerkezet paraméterei módosíthatók, figyelembe véve az energiatakarékosságot és hulladékcsökkentést.
A kutatás során elvégzendő feladatok:
    • hagyományos burkolóanyagok gyártási kihívásainak elemzése a termék tartósságának vonatkozásában, gyártási módszerek megismerése; 
    • anyagszerkezet pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) elemzése, profilanalízis, felületi kialakítás laboratóriumi vizsgálata, bevonatvizsgálatok;
    • anyaghibák elemzése, burkolati réteget érintő károsodás lehetőségeinek modellezése;
    • termékinnovációk rendszerezése figyelembe véve a gyártás optimalizálását, a hulladék keletkezésével és ártalmatlanításával járó feladatokat, a környezeti és társadalmi hatások csökkentését, valamint a jogszabályi előírásokat;
    • javaslattétel a lehetséges fejlesztési irányokra és beavatkozási pontokra a tartósságot befolyásoló termékjellemzők vizsgálati eredményei alapján;
    • környezettudatos kialakítás elemzése az életciklus hatásértékelés segítségével, termékszintű szcenáriók kidolgozása; 
    • javaslattétel a 9R keretei alapján a körkörösség növelésére, valamint a másodlagos nyersanyagok alkalmazásának lehetőségeire;
    • környezetvédelmi terméknyilatkozatok számszerűsített adatainak értékelése, összefüggések meghatározása az épületminősítési szempontok vonatkozásában.
Az összegyűjtött információk alapján az építőipar és építőanyagipar klímaváltozásban betöltött szerepe feltérképezhető, valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett változás és előrelépés megállapítható az energiatakarékosság, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, a hulladékokból nyert másodlagos alap- és tüzelőanyagok alkalmazása, vagyis a fenntarthatóság és a természetes környezet megőrzése szempontjából. 
A kutatás az építési termékek környezeti hatásának elemzésére, a környezeti szempontú termékfejlesztésre irányul, amit a gyártástechnológia lehetőségeinek szemszögéből kell megvizsgálni a kiválasztott termékkört képviselő hazai és/vagy nemzetközi gyártók bevonásával. 
 
***
 
Since the second half of the 90s, environmentally conscious product development has been helping to improve the environmental performance of products through life-cycle analysis. Mitigating global warming and the growth of CO₂ emissions is a new concept in the design and construction of buildings.
The research topic is interdisciplinary, it examines solutions for the creation of sustainability and a healthy built environment with regard to the criteria of the circular economy. The objective is to identify and evaluate the stages with the highest environmental impact and the resulting substances and/or processes throughout their life cycle, so from the extraction of raw materials through the production process to installation, then during the operation of the building until the end of its life. When developing the methodology, the focus is on cladding and covering materials among the construction products.
In the research, based on the interrelations between the design, technological solutions and use, the task is to examine the product characteristics in the laboratory and to evaluate the results that influence durability. By quantifying the surface structure and profile analysis, the maintenance and cleanability issues of the cladding, covering materials can be analyzed for long-term usability. By learning about the defects in the design of cladding and covering, also the potential for damage, the parameters of the material structure can be modified during the life-cycle based product development, taking into account energy savings and waste reduction.
Tasks to be performed during the research: 
    • analysis of the manufacturing challenges of traditional cladding, covering materials in terms of product durability, identifying production methods;
    • scanning electron microscopy (SEM) analysis of material structure, profile analysis, laboratory examination of surface design, testing of coatings;
    • analysis of material defects, modeling the possibilities of damage that can affect the covering;
    • systematisation of product innovations, taking into account the optimization of production; 
    • proposing possible development directions and intervention points based on test results of product characteristics affecting durability;
    • the tasks involved in the generation and disposal of waste, the reduction of environmental and social impacts, as well as regulatory requirements; 
    • analysis of environmentally conscious design with the help of life cycle impact assessment, developing product-level scenarios;
    • making proposals to increase circularity under the 9R framework and provide possibilities of using secondary raw materials;
    • evaluating quantified data of Environmental product declarations, determining correlations in respect to the aspects of building ratings.
Based on the collected information, the role of the construction and building material industry in climate change can be mapped, recent changes and progress can be identified in terms of energy saving, reduction of fossil energy use, applying secondary raw materials and fuels derived from waste, that is concerning sustainability and preservation of the natural environment. 
The research focuses on the analysis of the environmental impact of construction products and the development of environmental products, which must be examined from the perspective of the possibilities of production technology with the involvement of national and/or international manufacturers representing the selected product range.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Durãoa, V., Silvestre, J. D., Mateus, R., de Britoa, J. (2020): Assessment and communication of the environmental performance of construction products in Europe: Comparison between PEF and EN 15804 compliant EPD schemes, Resources, Conservation & Recycling 156. 104703, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104703
2. Ros-Dosdá, T., Celades, I., Vilalta, L., Fullana-i-Palmer, P., Monfort, E. (2019): Environmental comparison of indoor floor coverings. Science of The Total Environment 693, 133519 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.325
3. Gusmerotti, N. M., Testa F., Corsini F., Pretner G., Iraldo F. (2019): Drivers and approaches to the circular economy in manufacturing firms. J. Clean. Prod. 230, pp. 314–27. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.044
4. Kosanović, S., Klein, T., Konstantinou, T., Radivojević,A., Hildebrand L. (2018). Sustainable and resilient building design: approaches, methods and tools. TU Delft Open. ISBN 9789463660327
5. Häfliger, I.-F., John, V., Passer, A., Lasvaux, S., Hoxha, E., Saade, M.R.M., Habert, G. (2017): Buildings environmental impacts' sensitivity related to LCA modelling choices of construction materials. J. Clean. Prod. 156, pp. 805–816. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.04.052
6. Oke, T.R.; Mills, G.; Christen, A.; Voogt, J.A. (2017): Urban. Climates, 1st ed.; Cambridge University Press: Cambridge, UK
7. Ibáñez-Forés, V., Pacheco-Blanco, B., Capuz-Rizo, S.F., Bovea, M.D. (2016): Environmental Product Declarations: exploring their evolution and the factors affecting their demand in Europe. J. Clean. Prod. 116, pp. 157–169. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2015.12.078.
8. Chang, D., Lee, C.K.M., Chen, C.-H. (2014): Review of life cycle assessment towards sustainable product development. J. Clean. Prod. 83, pp. 48–60. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.050.
9. Zabalza, I., Valero, A., Aranda, A. (2011): Life cycle assessment of building materials: comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the ecoefficiency improvement potential. Build. Environ. 46, pp. 1133–1140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.12.002.
10. Tóthné Szita K. (2008): Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Magyar Építőipar
2. Periodica Polytechnica - Civil Engineering (Scopus, WoS, Scimago Q3)
3. Construction and Building Materials (Scopus, WoS, Scimago Q1)
4. Cleaner Production (Scopus, WoS, Scimago Q1)
5. Building and Environment (Scopus, WoS, Scimago Q1)
6. Buildings (Scopus, WoS, Scimago Q1)
7. Applied Mechanics and Materials 
8. Resources, Conservation & Recycling (Scopus, WoS, Scimago Q1)
9. European Journal of Engineering Research and Science
10. Sustainable Development (Scopus, WoS, Scimago Q1)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Terjék A., Dudás A. (2018): Ceramic Floor Slipperiness Classification – A new approach for assessing slip resistance of ceramic tiles, Construction and Building Materials, Vol 164 pp. 809–819 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.242 Impact Factor: 4.046 ISSN: 0950-0618
2. Dudás A., Terjék A. (2015): Efficiency Assessment of Posterior Waterproofing Systems of Renovated Porous Limestone Masonry Work, Technical Gazette Vol. 22/No. 5 (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339) IF: 0,615 DOI: 10.17559/TV-20140715083036
3. Horn V., Dudás A., Terjék A. (2020): The Role of Façades in Solar Energy Utilization, Buildings 10(11):209, DOI: 10.3390/buildings10110209
4. Terjék A., Dudás A. (2020): Sustainability and Environmental Awareness in the Ceramic Industry– Product Development and Life Cycle Approaches for Glazed Tiles, European Journal of Engineering Research and Science, 5, 8, 970-979. DOI: https://doi.org/10.24018/ejers.2020.5.8.2027 ISSN (Online): 2506-8016
5. Terjék A., Józsa Zs. (2015): „Analysis of surface properties determining slip resistance of ceramic tiles”, Periodica Polytechnica - Civil Engineering 59:(3) pp. 393-404. ISSN 1587-3773 DOI:10.3311/PPci.7796
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Terjék A., Dudás A. (2018): Ceramic Floor Slipperiness Classification – A new approach for assessing slip resistance of ceramic tiles, Construction and Building Materials, Vol 164 pp. 809–819 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.242 ImpactFactor: 4.046 ISSN: 0950-0618
2. Terjék A. (2016): Multiple aspects of comparing surface properties of ceramic tiles regarding slip resistance, Applied Mechanics and Materials, Vol. 861, pp. 129-136, ISSN: 1662-7482 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.861.129
3. Terjék A., Józsa Zs. (2015): „Analysis of surface properties determining slip resistance of ceramic tiles”, Periodica Polytechnica - Civil Engineering 59:(3) pp. 393-404. ISSN 1587-3773 DOI:10.3311/PPci.7796
4. Terjék A. (2020): Életciklus szemlélet a kerámiagyártásban – Fenntarthatóság és környezet-tudatosság, Magyar Építőipar 5-6. szám, pp. 152-159. DOI: 10.17168/MEIP.2019.68.152 ISSN 0025-0074
5. Terjék A. (2017): Új osztályozási rendszer a kerámia burkolat csúszásellenállási tulajdonságainak értékelésére, Magyar Építőipar 3. szám, pp. 102-107. DOI: 10.17168/MEIP.2016.66.102 ISSN 0025-0074
Státusz: 
elfogadott